Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tryggsam

Uttalande 2022-08-28

Dnr 22-148

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tryggsam

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Tryggsam trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Tryggsam har uppgett att anmälaren har samtyckt till att Tryggsam kontaktar denne i marknadsföringssyfte. Tryggsam har uppgett att anmälaren i samband med att hon anmält sig till en tävling har kryssat i en ruta genom vilken det framgår att samtycke ges till att bland andra Tryggsam kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte. Till stöd för dessa uppgifter har Tryggsam presenterat underlag som visar tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Det är i ärendet ostridigt att Tryggsam har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Tryggsam har emellertid anfört att anmälaren samtyckt i samband med att denne deltagit i en tävling. Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser. I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att dennes personuppgifter behandlas för reklamändamål. I texten ges en länk till villkor och information om dataskydd. Genom att följa länken nås konsumenten av information om personuppgiftsbehandlingen samt en lista i vilken samtliga företag som kan komma att kontakta konsumenten står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det är möjligt att lämna rutan för samtycke icke-markerad och på så vis inte ge samtycke till behandling för någon part. NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om samtycke till reklam och länken till villkor och information är tydligt utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Det är även möjligt för konsumenten att, genom att lämna rutan för samtycke tom, delta i lotteriet utan att lämna samtycke till behandling av personuppgifter för reklamändamål.

Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är i förevarande fall tillämpligt. Tryggsams agerande står således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies