Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Distriktstandvården

Uttalande 2022-09-23

Dnr 22-153, 22-154, 22-167, 22-168, 22-169 samt 22-170

Anmälare:

Sex konsumenter

Motpart:

Distriktstandvården

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Distriktstandvården har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam trots att de med en Nej tack-skylt på sin respektive brevlåda visat att de inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Distriktstandvården har uppgett utskicket i fråga distribuerats som samhällsinformation och att det därför når även personer med ”nej tack till reklam” på sin brevlåda. Distriktstandvården har uppgett att utskicket syftar till att i första hand informera om att det allmänna tandvårdsbidraget från 1 juli 2020 går att nyttja senast den 30 juni i år eftersom det förfaller den 1 juli 2022. Distriktstandvården har uppgett att de redan 2017 inledde en informationssatsning om tandvårdsbidraget då det i undersökningar framkommit att många personer inte har kännedom om tandvårdsbidraget eller hur bidraget fungerar och det därför är många som går miste om det. Distriktstandvården har uppgett att deras bedömning är att bidraget har ett värde för varje enskild individ eftersom det ger en påminnelse att gå till tandläkaren samt underlättar besöket ekonomiskt vilket i sin tur ger ett mervärde i form av bättre tandhälsa i samhället. Distriktstandvården har uppgett att det är företagets bedömning att det ligger i allmänhetens intresse att ta del av information om ett lagstadgat bidrag samt att nyttja sitt tandvårdsbidrag och regelbundet gå tilltandläkaren är en möjlighet att förbättra tandhälsan i Sverige.

Distriktstandvården har vidare uppgett att företaget i kommunikationen har eftersträvat en måttfull utformning där företaget i första hand informerar mottagaren om förekomsten av bidraget ”Missa inte ditt tandvårdsbidrag” och den generella uppmaningen att besöka tandläkaren senast den 30 juni samt att utskicken därför torde resultera i att många bokar en tid även hos en annan tandvårdsgivare. Distriktstandvården har även uppgett att formuleringen ”Missa inte ditt tandvårdsbidrag” som använts i flera år, sedermera har kommit att användas även av Försäkringskassan på sin egen sida om bidraget.

Distriktstandvården bedömning är att informationskampanjen resulterat i att fler idag känner till tandvårdsbidraget än innan Distriktstandvården började att kommunicera om det för fem år sedan samt att fler tandvårdsaktörer följt företagets exempel med egna informationskampanjer om bidraget vilket företaget ser positivt på.

Distriktstandvården har uppgett att utskicket i andra hand syftar till att informera om företagets kliniker i närområdet vilket görs på utskickets baksida samt att företaget där tagit fasta på ett tidigare uttalande från NIX-nämnden med skrivelsen ”När utskickets innehåll avser att måttfullt informera om exempelvis nyetablerade vårdcentraler i området är det nära till hands att utskicket ses som samhällsinformation”.

Slutligen har Distriktstandvården uppgett att företagets bedömning är att utskicket faller under begreppet samhällsinformation snarare än marknadsföring, att både baksida och framsida måste tas i beaktande samt att företaget är lyhört för eventuella synpunkter och hoppas att även i fortsättningen kunna nå ut brett om det allmänna tandvårdsbidraget inom ramarna för en måttfull informationskampanj.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i en näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster.

Det är i förevarande fall fråga om ett utskick där det på ena sidan informeras om tandvårdsbidraget, anges en länk till företagets hemsida där konsumenten kan se hur mycket denne har i tandvårdsbidrag, uppmanas att besöka tandläkaren samt finns en QR-kod och ett telefonnummer till företaget. På den andra sidan av utskicket står det att företaget finns väldigt nära och konsumenten uppmanas att passa på att besöka företaget senaste den 30 juni. Det informeras även om två platser där företaget finns och att företaget har över 30 kliniker i Stockholm och Uppsala. Slutligen innehåller utskicket en uppmaning att boka tid online eller genom att ringa det telefonnummer som anges.

Utskicket är enligt NIX-nämnden ägnat att främja avsättningen av företagets tjänster. Det innehåller förvisso information om tandvårdsbidraget men texten är avsedd att ge en bakgrund till budskapet att mottagaren uppmanas att besöka avsändarens mottagningar för att där nyttja tandvårdsbidraget. Det rör sig således om renodlade kommersiella syften och ändamål vilket medför att utskicket utgör marknadsföring.

Distriktstandvården har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut reklam till konsumenter som motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.