Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2022-09-24

Dnr 22-172, 22-193, 22-194 samt 22-215

Anmälare:

Fyra konsumenter

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam trots att de med en Nej tack-skylt på sin respektive brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i branschen, där respekt för nej-tack dekaler är en av de viktigaste. Svensk Direktreklam har vidare uppgett att varje utdelare får information om detta när denne börjar sitt arbete som reklamutdelare men att det trots detta vid enstaka tillfällen sker incidenter då någon av utdelarna delat ut reklam till ett hushåll trots att det undanbett sig reklam. Svensk Direktreklam har uppgett att orsaken till detta oftast är att utdelaren är ny och missuppfattat sina instruktioner eller i brådskan missat nejtack-dekalen.

Företaget har uppgett att en viktig förutsättning för att företagets utdelare ska kunna respektera önskemål om att slippa oadresserad direktreklam är att det tydligt framgår genom en s.k. nejtack-dekal vid brevlådan eller brevinkastet samt att nejtack-dekalen skall vara formulerad med texten ”Ingen reklam, tack” eller Nej tack till reklam” så att budskapet enkelt kan förstås.

Beträffande anmälan 22-172 har företaget uppgett att anmälarens brevlåda är försedd med en dekal med texten ”reklamfritt.se” och att det inte är självklart att en dekal med ett företagsnamn eller en webbadress ska likställas med en nejtack-dekal, en otydlighet som försvårar utdelarens arbete och medför risk att det blir fel. Företaget har även uppgett att det på brevlådan i fråga finns en dekal med texten ”Ingen jävla reklam!” vilket enligt företaget inte kan räknas som en tydlig dekal i enlighet med branschens riktlinjer. Slutligen har företaget uppgett att för att god kvalitet skall kunna hållas krävs tydlighet samt att företaget därför rekommenderar dekaler med texten ”Ingen reklam, tack” eller ”Nej tack till reklam” så att utdelaren får rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag på korrekt sätt.

Beträffande anmälan dnr 22-193 har Svensk Direktreklam uppgett att anmälarens brevlåda är försedd med en dekal med texten ”Reklam undanbedes” samt att detta är ett uttryck med ålderdomlig prägel som knappast längre ingår i normalt språkbruk bland den yngre generationen och inte heller hos personer med utländsk bakgrund. Svensk Direktreklam rekommenderar dekaler med texten ”Ingen reklam”, ”Reklam nej tack” eller ”Nej till reklam” som är de varianter som rekommenderas av Konsumentverket och PTS. Svensk Direktreklam har anfört att på det viset ges SDR:s utdelare de rätta förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt samt att vikten av tydlighet och enkelhet bekräftas av att det vid samma brevlådeställ finns flera brevlådor med texten ”Ingen reklam tack” eller ”Reklam? Nej tack!” och företaget har inte fått några klagomål från dessa hushåll. Svensk Direktreklam har slutligen uppgett att företaget beklagar att dekalen har missats samt att företaget har tagit upp frågan med utdelaren på distriktet och gått igenom hur olika typer av dekaler kan se ut.

Beträffande anmälan dnr 22-194 har Svensk Direktreklam uppgett att företaget är en aning förbryllade över vad som hänt då utdelaren är en pålitlig och erfaren utdelare som har flera års erfarenhet. Svensk Direktreklam har uppgett att det vid uppföljning framkommit att anmälaren bytt ut sin brevlåda och satt dit en ny dekal som var mindre än den tidigare och att utdelaren helt enkelt missat att hushållet tackat nej till reklam även fortsättningsvis. Svensk Direktreklam har uppgett att företaget ber om ursäkt för det inträffade samt att utdelaren är informerad.

Beträffande anmälan dnr 22-215 har Svensk Direktreklam uppgett att den tidigare utdelaren helt enkelt missat nejtack-dekalen på adressen samt att företaget ber om ursäkt för detta. Svensk Direktreklam har även uppgett att de nu har en ny utdelare på distriktet och att de hoppas och tror att dekalen framöver kommer att respekteras.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Svensk Direktreklam har uppgett att två av anmälarna (dnr 22-174 samt 22-193) haft dekaler som avviker från de rekommenderade dekalerna och att utdelarna därmed inte givits de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete.

Även om dekalerna avviker från de formuleringar som vanligen används och rekommenderas, är det budskap dekalerna förmedlar tydligt. Genom att anmälarna har försett sin respektive brevlåda med en dekal som tydligt förmedlar att de inte önskar reklam har de i enlighet med marknadsföringslagen tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam. Genom att Svensk Direktreklam trots detta har delat ut oadresserad reklam till anmälarna (dnr 22-172 samt 22-193) har företaget agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Beträffande de två andra anmälarna (22-194 samt 22-215) är det ostridigt att anmälarna genom en dekal på sin respektive brevlåda har motsatt sig att ta emot marknadsföring genom oadresserad reklam. Det har inte anförts att dessa dekaler skulle vara bristfälliga på något vis och inte heller har något undantag visats tillämpligt. Svensk Direktreklam har därmed genom att trots detta dela ut oadresserad reklam till anmälarna (22-194 samt 22-215) agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies