Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente

Uttalande 2022-08-29

Dnr 22-176

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Allente

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne har blivit uppringd av Allente trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Allente har uppgett att anmälaren varit med i en tävling och gett företaget godkännande att kontakta (opt in). Till stöd för detta har företaget bifogat ett utdrag som visar anmälarens deltagande samt villkor och formulär för tävlingen.

Allente har vidare uppgett att de därför inte anser att de har gjort någonting fel med hänvisning till undantaget att det är tillåtet att kontakta en konsument trots anmälan till spärregistret NIX. Allente har slutligen anfört att de till fullo respekterar att anmälaren inte vill bli kontaktad framöver och att de därför kommer att se till att anmälaren spärras för alla framtida adressuttag.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Det är i ärendet ostridigt att Allente har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Allente har emellertid anfört att anmälaren samtyckt i samband med att denne deltagit i en tävling. Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser. När länken till tävlingsformuläret följs i förevarande fall dyker det upp en dialogruta om ”Dataskydd och samtycke till reklam”. Av texten framgår att tävlingsarrangören överför uppgifter till arrangörens tävlingssponsorer som kan vilja kontakta tävlingsdeltagaren i reklamsyfte och att arrangören för detta behöver tävlingsdeltagarens samtycke. Vidare framgår att tävlingsdeltagaren kan acceptera detta genom att trycka på ”Acceptera och fortsätt” eller istället trycka på ”Inställningar” för att ändra eller inte lämna samtycke. I texten ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag. NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och Allentes agerande står således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.