Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Kry

Uttalande 2022-09-14

Dnr 22-209

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Kry

Frågeställning:

Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Kry trots att han är registrerad i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Kry har uppgett att en del av Krys arbete för att säkerställa att företaget agerar i enlighet med tillämplig lag är att säkerställa att marknadsföringsutskick endast görs till personer vilka inte motsatt sig adresserad direktreklam. Kry har vidare uppgett att det görs genom att anlita leverantörer av adresslistor som tillhandahåller bearbetade listor där personer som är registrerade i NIX-registret är exkluderade.

Kry har uppgett att företaget efter mottagen skrivelse kontaktade företagets underleverantör som åtagit sig att endast leverera adresslistor som företaget lagligt kan använda för marknadsföringsutskick men att denne tyvärr inte kunnat ge en fullständig förklaring till varför företaget mottagit adresslistor med namn och adress till en person registrerad i NIX adresserat. Kry har även uppgett att underleverantören meddelat att det inte är möjligt att undersöka själva filen eftersom den raderats men att det troliga scenariot är att det skett ett manuellt misstag som gjort att anmälaren inkluderades trots att denne är registrerad i NIX adresserat.

Slutligen har Kry uppgett att företaget starkt beklagar det inträffade och att Kry kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte händer igen, bland annat genom att skriftligen markera för den aktuella leverantören att det inträffade är oacceptabelt och inte får hända igen. Kry har även uppgett att företaget inlett en undersökning av de garantier som lämnas av den ansvariga leverantören för att säkerställa att de listor som tillhandahålls av denne är ändamålsenliga samt utreda huruvida ett allvarligt avtalsbrott begåtts. Kry har därtill uppgett att företaget avser undersöka möjligheterna att byta ut leverantören om inte tillräckliga garantier kan lämnas avseende framtida listors exkludering av personer till vilka marknadsföringsutskick inte får göras.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som spärrat sin adress i spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserade marknads­föringserbjudanden.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare framgår att Kry haft tydliga riktlinjer för att säkerställa att kontaktuppgifter som är registrerade i NIX adresserat inte kontaktas. Företaget har också visat att det inträffade beror på omständigheter utom deras system.

Kry har därmed visat att det i nu aktuellt fall föreligger sådana omständigheter som gör att det finns anledning att i ansvarsfrågan frångå huvudregeln. Kry ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.