Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Advisa

Uttalande 2022-09-14

Dnr 22-210

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Advisa

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Advisa har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han fyllde i ett formulär i syfte att få erbjudande om lån från olika långivare och fick sedan besked om lånevillkor och hur han eventuellt skulle tacka ja till något av lånen. Anmälaren har vidare uppgett att han någon vecka senare började få sms och telefonsamtal från företaget samt att det inte varit möjligt att tacka nej i smsen. Anmälaren har slutligen uppgett att han har mottagit ungefär 10 sms och att säljare från företaget har ringt 5-7 gånger inom loppet av 2 veckor samt att han tackade nej vid varje samtal och sa att han var med i NIX-registret.

Företagets uppgifter
Advisa har uppgett att numret omedelbart togs bort när Advisa fick kännedom om anmälan. Vidare har Advisa uppgett att det stämmer att Advisa ringt anmälaren men att det inte stämmer att detta har gjorts i marknadsföringssyfte. Advisa har uppgett att anmälaren genomförde en ansökan om lånejämförelse via företagets hemsida och att anmälaren då accepterade företagets användarvillkor och dataskyddspolicy.

Advisa har vidare uppgett att de kontaktförsök som gjorts till anmälaren via telefon och sms avsett att presentera för kunden resultatet av dennes lånejämförelse samt vilka erbjudanden kunden erhållit samt att anmälaren inte vid något tillfälle har besvarat dessa kontaktförsök. Advisa har anfört att om anmälaren skulle ha svarat och uttryckt sin inställning skulle företaget givetvis inte kontakta anmälaren igen, avsikten var enbart att presentera resultatet av den genomförda lånejämförelsen.

Advisa har uppgett att företaget är av uppfattningen att kontaktförsöken inte strider mot några gällande lagar eftersom anmälaren har använt företagets tjänst och kontakt initierats med anmälaren i enlighet med företagets arbetssätt. Slutligen har Advisa förtydligat att kontaktförsöken inte avsett någon marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i en näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster. Smsen i förevarande fall avsåg att följa upp den lånejämförelse som anmälaren hade genomfört på företagets hemsida. Det rör sig om renodlade kommersiella syften och ändamål – att förmå konsumenten att fullgöra tjänsten – och kommunikationen utgör således marknadsföring enligt 3 § marknadsföringslagen.

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det som huvudregel förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det. Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Advisa har uppgett att anmälaren accepterat företagets användarvillkor och dataskyddspolicy i samband med att anmälaren genomförde en lånejämförelse på företagets hemsida. Av användarvillkoren framgår att konsumenten genom att genomföra lånejämförelsen uppdrar åt företaget att efterfråga låneerbjudanden från de lånegivare som företaget samarbetar med och av personuppgiftspolicyn framgår att behandlingen av personuppgifter har till ändamål att bland annat presentera låneerbjudanden från de lånegivare som företaget samarbetar med. Frågan är om anmälaren genom att acceptera villkoren och policyn har givit sitt samtycke till att kontaktas i marknadsföringssyfte.

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissonen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till icke-nödvändig behandling av personuppgifter.

NIX-nämnden har tidigare konstaterat att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras samt att det avgörande är om den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande eller inte. Giltigt samtycke föreligger således inte. Advisa har heller inte uppfyllt förutsättningarna för undantagsregeln i 19 § marknadsföringslagen.

Vad avser telefonsamtalet så föreligger ett kundförhållande varför Advisa haft rätt att kontakta anmälaren trots att denne är med i NIX-registret.

Avslutningsvis vill NIX- nämnden understryka att vid upprepade tillfällen kontaka kunden med erbjudande även efter det att denne tackat nej till erbjudandet inte är förenligt med god marknadsföringssed.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


2022 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.