Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Business Media Sales AB

Uttalande 2022-10-10

Dnr 22-236

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Business Media Sales AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte trots att hon har registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bonnier Business Media Sales AB har uppgett att de biträder Dagens Industri Aktiebolag med telemarketingtjänster samt att de för Dagens Industris räkning har kontaktat telefonnumret i anmälan. Bonnier Business Media Sales AB har emellertid uppgett att telefonnumret kontaktades i god tro om att det tillhör en annan person som själv lämnat telefonnumret till Dagens Industri och som Dagens Industri har en etablerad kundrelation till. Bonnier Business Media Sales AB har vidare uppgett att anmälaren enligt företagets logg, inte besvarat kontaktförsöken och att Bonnier Business Media Sales AB därför inte haft anledning att ifrågasätta riktigheten av den andra personens lämnade uppgifter.

Bonnier Business Media Sales AB har vidare uppgett att företaget har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om konsumenten motsätter sig fortsatt telefonkontakt och att detta då registreras i företagets logg. Företaget har uppgett att de vare sig via telefon eller på annat sätt mottagit någon invändning mot fortsatt telefonkontakt från anmälaren.

Bonnier Business Media Sales AB har slutligen uppgett att mot bakgrund av att företaget i god tro uppfattat att telefonnumret tillhör personen med vilken Dagens Industri haft ett etablerat kundförhållande samt då företaget inte har haft möjlighet att verifiera telefonnumret eftersom anmälaren inte har besvarat företagets kontaktförsök, är det företagets sammantagna uppfattning att företaget inte har överträtt 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer var registrerat på en kund hos det marknadsförande företaget. Bonnier Business Media Sales AB har anfört att det inträffade beror på att denna andra konsument som är kund, felaktigt har angett anmälarens telefonnummer på sina kontaktuppgifter. NIX-nämnden finner, särskilt med beaktande av att det i förevarande fall är fråga om en första incident av detta slag hos företaget samt att det inträffade varit utom företagets kontroll, att Bonnier Business Media Sales AB inte skall hållas ansvarigt för det inträffade. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.