Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier News Local

Uttalande 2022-10-10

Dnr 22-237

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier News Local

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Bonnier News Local har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier News Local trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Bonnier News Local (BNL) har uppgett att anmälaren har kontaktats eftersom han har haft en prenumeration hos VLT (Vestmanlands Läns Tidning) som avslutades 2021-08-09. BNL har uppgett att varumärket VLT ingår i BNL och att anmälaren därmed ansetts ha ett etablerat kundförhållande med BNL. BNL har uppgett att företaget enligt reglerna för NIX-Telefon har haft tillåtelse att kontakta anmälaren för telemarketing i upp till 12 månader efter det att prenumerationen avslutades samt att det gäller oaktat dennes anmälan till NIX-Telefons spärregister.

BNL har uppgett att företaget har utrett ärendet och kan konstatera att företaget av misstag har ringt anmälaren två dagar efter det att ovan nämnd 12-månadersperiod löpt ut och anmälarens spärr hos Nix-Telefon därmed börjat gälla igen. BNL har även uppgett att företaget har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om konsumenten motsätter sig fortsatt telefonkontakt samt att det av företagets logg framgår att anmälaren invänt mot fortsatt telemarketing och att anmälarens telefonnummer därmed har spärrats av BNL. Företaget har emellertid anfört att på grund av ett tekniskt fel i systemet har spärren i detta fall inte gällt på samtliga format av Anmälarens telefonnummer (dvs. oavsett om uppringaren ringer till t.ex. ett “070-”-nummer eller ett “+4670-”-nummer) vilket har lett till att spärren enbart gällt Anmälarens “070-”nummer, och inte när BNL ringt till “+4670-”numret.

BNL har slutligen uppgett att företaget beklagar att anmälaren av misstag har blivit kontaktad av BNL trots att denne motsatt sig fortsatt telemarketing men att det inte har funnits någon avsikt från BNLs sida att inte följa god marknadsföringssed samt att det tekniska felet har åtgärdats och att telefonnumret har spärrats från fortsatt telemarketing.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Bonnier News Local har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är vidare ostridigt att undantaget om ett etablerat kundförhållande inte är tillämpligt i förevarande fall och inte heller har något annat undantag visats tillämpligt i ärendet. Bonnier News Local har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som har registrerat sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies