Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Göta Energi

Uttalande 2022-10-30

Dnr 22-251

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Göta Energi

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Göta Energi trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Göta Energi har uppgett att anmälaren kommer från en leads-lista vilket innebär att personen har deltagit i en tävling på internet och i villkoren godkänt att bli uppringd i försäljningssyfte. Göta Energi har sedan köpt upp dessa leads och ringt personer som har lämnat sitt samtycke. Till stöd för dessa uppgifter har Göta Energi presenterat underlag som visar tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är ärendet ostridigt att Göta Energi har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Göta Energi har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att denne deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall ges i tävlingsformuläret en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa finns utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga. NIX-nämnden bedömer sammantaget att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant för att vara giltigt.

Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och företagets agerande kan således inte anses vara i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.