Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zensum

Uttalande 2022-10-30

Dnr 22-266

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zensum

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zensum trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Han har även uppgett att han i tidigare telefonsamtal med företaget motsatt sig framtida kontakt, och trots detta mottagit flera telefonsamtal.

Företagets uppgifter

Zensum AB har uppgett att de har tydliga rutiner för hur samtal får ske och till vilka nummer. Att följa gällande regler för marknadsföring är mycket viktigt för bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet och om oegentligheter dyker upp som tyder på att bolaget har felat tas detta på största allvar.

Zensum AB har uppgett att de köper in nummerlistor från ett företag. Innan nummerlistorna lämnas ut till Zensum AB måste de kontrolleras mot NIX-registret. På detta sätt säkerställer Zensum AB att inga konsumenter som motsatt sig marknadsföring genom anslutning till NIX-registret kontaktas. Vidare har Zensum AB en intern spärrlista för kunder som uppger i samtal att de motsätter sig marknadsföring från dem. Zensum AB har uppgett de utifrån sina interna system kan se att de har kontaktat anmälaren fyra gånger mellan 2020–2022, men att anmälaren vid samtliga tillfällen kontaktats på ett hemnummer som inte är med i NIX-registret, och som heller inte är det nummer som uppgetts i anmälan. Zensum AB vet av erfarenhet att konsumenter ibland väljer att koppla existerande hemnummer till sin mobiltelefon och därav kan missförstå vilket nummer som de kontaktas på. Zensum AB kan emellertid bekräfta att konsumenten aldrig kontaktats på det i anmälan angivna telefonnumret.

Zensum AB har uppgett att information från två samtal som gjordes 2020 och 2021 saknas eftersom de inte sparar någon ytterligare information en längre tid om konsumenter som inte väljer att använda deras tjänster. Det är därför inte möjligt att avgöra ifall de faktiskt fick kontakt med konsumenten vid dessa tillfällen men Zensum AB litar på att konsuments uppgifter i detta hänseende är korrekt. Zensum AB har anfört att nummer som sätts upp på deras interna spärrlista dock sparas separat för att säkerställa att de inte kontaktar konsumenter som motsätter sig marknadsföring. Eftersom konsumentens nummer inte registrerats på den interna spärrlistan gör Zensum AB antagandet att han inte tydligt motsatt sig marknadsföring vid dessa kontakttillfällen.

Zensum AB har uppgett att konsumenten vid det tredje samtalet svarat och omedelbart lagt på telefonen, alternativt avvisat samtalet, innebärande att Zensum AB och konsumenten vid detta tillfälle inte hade någon kontakt. Vid det fjärde samtalet svarade konsumenten och meddelade att han är med i NIX-registret varvid hans nummer sattes upp på interna spärrlistan. Det stämmer således att konsumenten blivit uppringd vid det anmälda samtalstillfället och då informerat om att han motsätter sig samtal från Zensum AB. Bolaget har vidtagit åtgärd enligt beslutade rutiner och spärrat konsumentens hemnummer i det interna systemet. För företaget har det inte framkommit att konsumenten någon gång innan det anmälda samtalet tydligt motsatt sig marknadsföring från Zensum AB. Under utredningen har de inte kunnat identifiera någon brist i de rutiner som tillämpats.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren kontaktats av Zensum AB vid fyra tillfällen. Numret som kontaktats är dock inte registrerat i spärregistret NIX-telefon och Zensum AB har således inte brutit mot marknadsföringslagen utifrån denna grund.

Anmälaren har även uppgett att han vid tidigare samtalstillfällen motsatt sig ytterligare kontakt i marknadsföringssyfte från Zensum AB. Anmälaren har dock inte kunnat visa att han faktiskt gjort detta, medan Zensum AB emellertid visat att de inte registrerat information från anmälaren om att han inte vill bli kontaktad av dem, vid något tidigare tillfälle än det senaste samtalet. Det är således inte visat att Zensum AB kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig sådan kontakt. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Zensum AB inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies