Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

BRIXO

Uttalande 2022-11-08

Dnr 22-281

Anmälare:

En konsument

Motpart:

BRIXO

Frågeställning:

Krav på samtycke och avregistreringsfunktion vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

BRIXO har brutit mot 19 § och 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke och då sms-reklamen inte varit försedd med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon flera gånger har mottagit obeställd reklam via sms från BRIXO trots att hon återtagit sitt samtycke till detta genom att använda avregistreringslänken i SMS-utskicken. Till stöd för sina uppgifter har anmälaren bifogat skärmdumpar som visar reklam-sms från företaget. Anmälaren har även senare kompletterat med en skärmdump som visar att anmälaren har följt instruktionerna för avregistrering. Skärmdumpen visar att avregistreringen skedde ungefär en månad före reklamutskicket.

Företagets uppgifter

BRIXO har uppgett att företaget på grund av sekretess inte utan fullmakt kan uttala sig om enskilda personer som eventuellt är kunder hos Brixo eller som eventuellt har ansökt om en kredit hos Brixo men att de kan redogöra för de generella rutiner som gäller för bolagets marknadsföring via e-post och SMS.

Brixo har uppgett att företaget endast skickar e-post och SMS i marknadsföringssyfte när det finns ett bakomliggande samtycke. Brixo har vidare uppget att man i samband med en ansökan om en kredit hos Brixo kan lämna ett sådant samtycke till att ta emot framtida marknadsföring via e-post och SMS samt att kontaktuppgifter och samtycke registreras först efter att personen identifierat sig med BankID.

Brixo har vidare uppgett att i den marknadsföring som skickas via e-post eller SMS finns alltid en länk till eller instruktion för avregistrering från framtida utskick samt att för det fall en person önskar avregistrera sig från utskick men av någon anledning inte är kapabel att följa instruktionerna för att avregistrera sig (t.ex. genom att inte skicka korrekt text i ett avregistrerings-SMS) är det alltid möjligt att vända sig till Brixos kundtjänst för att be om att bli avregistrerad manuellt.

Brixo har uppgett att det av bilden som anmälaren har bifogat till anmälan framgår att man för att avregistrera sig från framtida SMS ska skicka ett SMS med innehållet ”SMSSTOPP” till 71140. Brixo har även uppgett att avregistrering inte sker om man t.ex. skickar ett SMS med innehållet ”71140 SMSSTOPP” eftersom avregistreringen hanteras automatiskt och det därför måste vara exakt det meddelande som framgår av instruktionen för att det ska fungera.

Brixo har slutligen uppgett att det per dagens datum inte finns ett aktivt samtycke till marknadsförings-SMS för det mobiltelefonnummer som anmälan avser vilket innebär att, såvida inte samtycke sker i framtiden, inga framtida marknadsförings-SMS kommer att skickas till detta nummer. Brixo har anfört att detta kan bero på att telefonnumret aldrig förekommit i deras utskickslista eller för det fall telefonnumret förekommit att avregistrering har lyckats.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att hon återtagit sitt samtycke till det. Anmälaren har genom två skärmdumpar visat att hon i augusti följde instruktionerna för att avregistrera sig från vidare utskick från Brixo men att hon trots detta erhöll ytterligare reklam-sms i september. Brixo har anfört att anmälarens telefonnummer i dagsläget inte är registrerat för marknadsföring i deras register men varken kunnat visa eller uttala sig om när eller om någon begäran om att återtaget samtycke har tagits emot från anmälaren och inte heller om huruvida reklam-sms har skickats till anmälaren efter det. Inte heller i övrigt har några skäl framkommit för att ifrågasätta de uppgifter som framgår av anmälarens skärmdumpar.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att BRIXO har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men inte fungerat. Detta har vidare styrkts av skärmdumpar från anmälaren som visar att hon följt instruktionerna men trots detta fortsatt att ta emot sms-reklam.

Det har i ärendet inte framkommit några uppgifter som ger skäl att ifrågasätta det som framkommit av skärmdumparna. NIX-nämnden bedömer därmed att BRIXO har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom avregistreringsfunktionen som sms-reklamen varit försedd med inte fungerat tillfredställande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda SMS eller MMS Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.