Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Industri

Uttalande 2022-11-08

Dnr 22-282

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Industri

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Dagens industri trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Dagens industri har uppgett att de har utrett ärendet och kan notera att anmälaren den 7 juli 2022 registrerade sig via ett formulär på Facebook för att få åtkomst till en låst artikel på di.se. Dagens industri har vidare uppgett att i formuläret lämnade anmälaren namn, e-postadress och telefonnummer samt att efter registrering fick anmälaren åtkomst till artikeln.

Dagens industri har anfört att mot den bakgrunden har ett kundförhållande ansetts föreligga mellan Dagens industri och anmälaren samt att Dagens industri därefter har kontaktat anmälaren per telefon för att marknadsföra en prenumeration på Dagens industri.

Dagens industri har anfört att det innebär att Dagens industri, enligt reglerna för NIX-Telefon, har haft tillåtelse att kontakta anmälaren för telemarketing, oaktat dennes anmälan till NIX-Telefons spärregister.

Slutligen har Dagens industri uppgett att företaget har som rutin att spärra telefonnummer från fortsatt telemarketing om personen motsätter sig fortsatt telefonkontakt samt att detta registreras då i Di:s logg. Dagens industri har anfört att senaste tillfället Dagens industri kontaktade anmälaren var den 7 september 2022 och vid detta tillfälle svarade anmälaren och invände mot fortsatt telemarketing. Telefonnumret spärrades då av Dagens industri och Dagens industri har inte kontaktat anmälaren därefter.

Dagens industri har även bifogat kompletterande uppgifter om vilka villkor och vilken information som ges vid en sådan registrering på Facebook som skett. Dagens industri har beträffande detta uppgett följande:

När en Facebook-användare klickar på en låst artikel från Di på Facebook visas ett formulär där det står att användaren kostnadsfritt kan ta del av artikeln genom att lämna namn, e-postadress och telefonnummer i formuläret. När användaren fyllt i sina uppgifter dyker ett informationsmeddelande upp där denne blir särskilt informerad om att Facebook kommer skicka användarens personuppgifter till Di om hen klickar på “Skicka”, samt att Di i så fall kommer behandla kundens personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy. Meddelandet innehåller även en länk till Di:s personuppgiftspolicy. Kunden kan sedan välja att klicka på “Skicka” för att skicka uppgifterna till Di och få tillgång till artikeln. Di anser att ett kundförhållande uppstått efter att användaren lämnat sina personuppgifter och klickat på “Skicka”. I Di:s policy framgår bl.a. att kunden kan komma att bli kontaktad med prenumerationserbjudanden via telefon samt att kunden alltid har rätt att invända mot telefonförsäljning.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Dagens industri har anfört att det föreligger ett kundförhållande mellan Dagens industri och anmälaren och att undantaget om ett kundförhållande därför varit tillämpligt.

NIX-nämnden har i sin praxis förtydligat att ett kundförhållande kan föreligga även vid avtal där konsumentens prestation består i annat än pengar (t.ex. personuppgifter) eller om det värde konsumenten får tillhandahålls utan kostnad. Hänsyn bör enligt nämnden tas till den gemensamma avsikt som finns hos parterna om vad avtalet ska innehålla.

I förevarande fall har anmälaren fått tillgång till en artikel bakom betalvägg i utbyte mot att han uppgett sina personuppgifter till Dagens industri. Det framgår av underlaget att anmälaren i samband med att han uppgav sina personuppgifter blev informerad om att han för att få tillgång till artikeln godkänner att Dagens industri kan komma att rikta marknadsföring mot honom. Anmälaren hade därmed att förvänta sig att han senare kunde komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Avtalet mellan parterna är därmed av sådan art att det får anses föreligga ett kundförhållande mellan parterna och undantaget om kundförhållande i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Dagens industris agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.