Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hallon

Uttalande 2022-11-06

Dnr 22-302

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hallon

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hallon trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Anmälaren har även uppgett att han bett Hallon inte kontakta honom via telefon i marknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter

Hallon har uppgett att de gett en återförsäljare i uppdrag att sälja Hallons abonnemang gentemot konsumenter. I det avtal som finns mellan Hallon och återförsäljaren föreskrivs att återförsäljaren ska utföra alla uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard- och praxis. Därutöver ska telemarketingbranschens etiska regler samt uppförandekoder som tagits fram av Kontakta följas. Hallon har uppgett att återförsäljaren i förhållande till Hallon således förbundit sig att enbart kontakta konsumenter vars innehavare godkänt att det aktuella telefonnumret används i marknadsföringsändamål. Återförsäljaren har efter efterforskning kunnat konstatera att det är deras callcenter som kontaktat anmälarens telefonnummer. Callcentret har kontaktat det aktuella numret för att innehavaren av numret givit sitt samtycke att bli kontaktad genom ett s.k. webblead/surveylead i samband med en tävling att vinna en värdekupong för påskgodis till ett värde av 10 000 kr. Hallon har uppgett att de infört en temporär gallringsprincip som innebär att nummer i NIX-registret gallras bort även om kunden gett sitt samtycke genom webblead/surveylead. I detta fall har dock en av Hallons leverantörer för leadinsamling inte följt Hallons instruktioner vilket resulterats i att kundens nummer inte gallrats bort i samtalslistan och därför sedan kontaktats. Hallon har uppgett att de med anledning av anmälan upprepat för deras leverantörer att detta krav är av yttersta vikt, och Hallon har sedermera fått bekräftelse på att kravet kommer att följas framöver. Hallon har uppgett att de spärrat anmälarens telefonnummer från framtida samtal från Hallon. Däremot kan de inte garantera att andra företag som ringer på samma webblead/surveylead fortsätter ringa även efter att Hallon spärrat numret. Hallon har bifogat underlag som visar tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att Hallons återförsäljare kontaktat anmälaren via telefon i markandsföringssyfte trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Hallon har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att han deltagit i en tävling med en av Hallons samarbetspartner.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att han eller hon kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. I texten ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa finns utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta mot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Det är i ärendet inte visat att anmälaren återtagit det initiala samtycke som lämnats i samband med en tävling med Hallons samarbetspartner. Hallons interna gallringsprincip påverkar inte samtyckets giltighet. Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt i förevarande fall och Hallons agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.