Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Likvidum AB

Uttalande 2022-11-06

Dnr 22-306

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Likvidum AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Likvidum AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att hon bett Likvidum AB inte kontakta henne via telefon i marknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter

Likvidum AB har uppgett att anmälaren uppgett sitt telefonnummer i en internettävling via en samarbetspartner. I denna tävling har anmälaren godkänt villkoren och samtidigt gett uttryckligt medgivande att bli kontaktad av Likvidum AB via telefon i marknadsföringssyfte. I denna tävling har anmälaren haft möjlighet att avanmäla sig från reklam från Likvidum samt alla andra partners via ett knapptryck. Till stöd för detta har Likvidum bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in samt tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen. Likvidum AB har uppgett att de kontaktat anmälaren via telefon vid det anmälda tillfället och att företrädaren för Likvidum AB då nåddes av en telefonsvarare. Likvidum AB har uppgett att det innan detta samtalstillfälle inte inkommit någon begäran från anmälaren att avanmäla sig från marknadsföring från Likvidum AB. Likvidum AB har efter anmälan spärrat anmälaren för framtida marknadsföring från företaget.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att Likvidum AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Likvidum AB har emellertid anfört att anmälaren gett sitt samtycke till detta i samband med deltagande i en tävling med Likvidum AB:s samarbetspartner.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att han eller hon kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. I texten ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta mot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Likvidum AB har uppgett att uppringaren vid det anmälda telefonsamtalet direkt nådde telefonsvararen. Anmälaren kan alltså inte på ett giltigt sätt ha återtagit sitt samtycke vid detta tillfälle. Anmälaren har inte heller visat att han på annat sätt återtagit sitt initiala samtycke att bli kontaktad i marknadsföringssyfte av Likvidum AB som lämnades i samband med tävlingen. Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte är således tillämpligt i förevarande fall. Likvidum AB:s agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.