Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sensor Försäkring Norden AB

Uttalande 2023-01-13

Dnr 22-326, 22-335 samt 22-336

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sensor Försäkring Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Sensor Försäkring Norden AB trots att deras respektive telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter 

Sensor Försäkring Norden AB har uppgett att de har erhållit kontaktuppgifter från en underleverantör som försäkrat att telefonnumren är kontrollerade mot NIX-registret. Sensor Försäkring Norden AB har vidare uppgett att vid en kontroll av deras samtalsloggar har det framkommit att anmälarna initialt har sökts på de telefonnummer som underleverantören har tillhandahållit, men därefter har uppringaren sannolikt av den som svarat blivit hänvisade till ett annat telefonnummer – som senare visat sig vara registrerat i NIX-telefon.

Sensor Försäkring Norden AB har uppgett att de ser mycket allvarligt på det inträffade och att befintliga interna utbildningar mot bakgrund av detta har kompletterats med information om hur ovan nämnda förfarandet kan leda till att konsumenter som tydligt motsatt sig marknadsföring genom registrering i NIX-telefon kontaktas. Utöver detta har Sensor Försäkring Norden AB även skapat åtkomst till NIX-telefon Webbtvätt för att de anställda förmedlarna skall kunna kontrollera enstaka telefonnummer mot spärregistret och nya rutiner har införts vid påringning till ej tidigare kontrollerade telefonnummer. Sensor Försäkring Norden AB har uppgett att genom nämnda åtgärder och ett kontinuerligt arbete inom företaget för att informera medarbetarna om innebörden av god försäkringsdistributions- och marknadsföringssed, minimeras risken för att misstagen upprepas. Slutligen har Sensor Försäkring Norden AB uppgett att företaget sedan tidigare har en väletablerad rutin för när konsumenter uppger att de inte vill bli kontaktade samt att företagets kvalitetsavdelning och jurist bevakar att denna rutin såväl som övriga rutiner följs.

 NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att anmälarna har kontaktats av Sensor Försäkring Norden AB i marknadsföringsyfte trots att deras telefonnummer varit registrerade i spärregistret NIX-telefon. Företaget har uppgett att de misstänker att de spärrade telefonnumren kontaktats eftersom uppringaren har blivit hänvisad till dessa samt att detta på grund av en brist i företagets interna instruktioner inte fångats upp.

Det är i förevarande fall fråga om tre incidenter under en kort tidperiod och orsaken är sannolikt att rutinerna inte följts. Mot bakgrund av att företaget omedelbart har vidtagit åtgärder för att något liknande inte skall kunna inträffa igen så föreligger skäl för att lämna anmälan utan ytterligare åtgärd. Ärendet avskrivs.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Friade Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.