Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Husman Hagberg, Sundbyberg

Uttalande 2023-01-13

Dnr 22-330 samt 22-331

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Husman Hagberg, Sundbyberg

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Husman Hagberg har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Husman Hagberg trots att deras respektive telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter
Husman Hagberg har uppgett att HusmanHagberg i Sundbyberg har anlitat en uppdragstagare som arbetar i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt uppdragstagaren finns telefonnumren inte i NIX-registret.

Husman Hagberg har uppgett att de anser sig ha gjort vad de kunnat för att undvika överträdelser av marknadsföringslagen genom att anlita leverantörer som uppger att arbetar enligt gällande regler.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma i fråga.

Det är i ärendet ostridigt att de båda anmälarna har kontaktats av Husman Hagberg i marknadsföringsyfte. Det kan vidare konstateras att anmälarnas respektive nummer är registrerade i NIX-telefon sedan en lång tid tillbaka. Av Husman Hagbergs uppgifter framgår inte vad orsaken är till att anmälarnas spärrar i NIX-telefon inte uppmärksammats av uppdragstagaren men Husman Hagberg har undersökt saken och försökt finna svar på detta från uppdragstagaren.

Det är i förevarande fall fråga om två anmälningar från olika konsumenter vilka båda varit registrerade i NIX-telefon. Till detta kommer även att Husman Hagberg en gång tidigare fällts i ett ärende med en liknande incident. Särskilt med hänsyn till detta kan det i förevarande fall inte anses finnas skäl att göra avsteg från huvudregeln.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Husman Hagberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies