Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Husman Hagberg, Uppsala

Uttalande 2023-01-13

Dnr 22-332

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Husman Hagberg, Uppsala

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Husman Hagberg Uppsala har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via telefon trots att hans nummer är spärrat i NIX-Telefon.

Företagets uppgifter 
Husman Hagberg Uppsala har uppgett att företaget tidigare sålt en bostad i anmälarens närhet och att det i samband med denna försäljning funnits flera spekulanter som inte lyckades köpa den bostad som visades. Husman Hagberg har vidare uppgett att i det läget har den ansvarige fastighetsmäklaren tillsammans med en fastighetsmäklarstudent haft kontakt med personer i området både för att hjälpa till med värdering inför kommande försäljning men också för att lyssna in hur deras boendesituation sett ut. Husman Hagberg har uppgett att båda två försäkrar att de inte försökt sälja någonting utan endast erbjudit sig att gratis hjälpa till att svara på frågor samt att anmälaren alltså inte blev erbjuden någonting som kan kosta pengar utan att erbjudandet endast bestod i att det erbjöds gratis information.

Slutligen har Husman Hagberg uppgett att det är mycket olyckligt att de ringt en person inte tidigare varit kund hos dem samt att de nu lever med en förhoppning om att detta inte kommer att ske fler gånger.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i en näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster. Kommunikation eller yttringar som är inriktade på att bibringa allmänheten vissa värderingar eller att påverka dess allmänna beteende i viss riktning omfattas däremot inte.

Samtalet syftade till att samla information och informera om marknadsläget för företagets tjänster. Detta har således skett i syfte att främja avsättningen av företagets tjänster och samtalet faller därmed inom definitionen av marknadsföring enligt 3 § marknadsföringslagen.

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Husman Hagberg Uppsala har kontaktat anmälaren trots att denne tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att registrera sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Syftet med samtalet var enligt företaget att erbjuda värdering samt fråga om anmälarens boendesituation. NIX-nämnden gör dock bedömningen att samtalet har haft renodlat kommersiella syften och ändamål och att det därför omfattats av 21 § marknadsföringslagen.

Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner därför att Husman Hagberg Uppsala har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies