Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Likvidum AB

Uttalande 2023-01-18

Dnr 22-334

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Likvidum AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Likvidum AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter 
Likvidum AB har uppgett att anmälaren har angett sitt telefonnummer i en internettävling via en samarbetspartner. Likvidum AB har vidare uppgett att i denna tävling har anmälaren godkänt villkoren och samtidigt gett uttryckligt medgivande till att bli kontaktad av Likvidum via telefon i marknadsföringssyfte samt att anmälaren har haft möjlighet att avanmäla sig från reklam från Likvidum samt andra bolag via ett knapptryck.

Likvidum AB har slutligen uppgett att företaget inte har mottagit någon begäran från anmälare om återtaget samtycke men att Likvidum AB med anledning av denna anmälan nu har spärrat anmälaren för framtida utskick.

Till stöd för sina uppgifter har Likvidum AB bifogat underlag som visar information om anmälaren deltagande i tävlingen samt underlag som visar villkoren för tävlingen och tävlingsformuläret.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att Likvidum AB kontaktat anmälaren via telefon i markandsföringssyfte trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Hallon har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att han deltagit i en tävling med en av Hallons samarbetspartner.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att han eller hon kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. I texten ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa finns utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta mot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt i förevarande fall och Likvidums agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies