Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2023-11-13

Dnr 22-351

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Delning av personuppgifter

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Telia trots att han tidigare motsatt sig sådan kontakt. Anmälaren har vidare uppgett att han begärt av Telia att inte dela hans personuppgifter till tredje part, men att han mot sin begäran blivit uppringd av Uniq Dialog i Malmö AB som ringt i marknadsföringssyfte för Telias räkning.

Företagets uppgifter
Telia har uppgett att det vid undersökning visat sig att det är den mänskliga faktorn som orsakat att anmälaren blev felaktigt uppringd. Telia har uppgett att de ber om ursäkt för det inträffade, att de har vidtagit åtgärder och säkerställt så att felet inte ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning
Delning av personuppgifter till tredje part

Anmälaren har uppgett att denne invänt mot att Telia delar anmälarens personuppgifter och att Telia därmed varit skyldiga att respektera invändningen.

GDPR tillförsäkrar individen ett antal rättigheter, t.ex. rätten att begränsa behandling av dennes personuppgifter, rätten till information om vilka personuppgifter som behandlas eller rätten att sådan behandling i vissa fall måste upphöra. Reglerna är uppbyggda, och kan antas fungera, på så sätt att individen först kan begära information om vilka slags personuppgifter som behandlas och varför och därefter begära t.ex rättelse, begränsning eller radering.

NIX-nämnden gör följande överväganden.

NIX-nämnden menar som utgångspunkt att det är skillnad på överföring till personuppgiftsbiträde och överföring till en ny personuppgiftsansvarig. I det förstnämnda fallet är det inte tillåtet med annan behandling än den som anges i det obligatoriska personuppgiftsbiträdesavtalet. I det sistnämnda fallet överförs personuppgifterna till tredje part som själv bestämmer ändamål respektive längden för behandlingen m.m. för personuppgifterna i fråga (överlåtelse).

Enkelt uttryckt handlar alltså det förstnämnda fallet om vem som utför behandlingen medan det sistnämnda fallet möjliggör ”ny” behandling.

Skälen bakom bestämmelsen är att möjliggöra för individen att få kontroll över sina personuppgifter t.ex. vem som får behandla personuppgifterna, för vilka ändamål eller i vilken omfattning. Individen kan då i många fall nyttja sina rättigheter och begränsa överlåtelse och fortsatt behandling. Bestämmelsen kan dock inte ges en så vid innebörd att den generellt även omfattar den personuppgiftsansvariges rätt att anlita personuppgiftsbiträden. Det skulle medföra mycket långtgående och mindre lyckade konsekvenser om olika individer skulle ha rätt att styra över t.ex. vilket e-postprogram ett företag får använda. Det faller heller inte under syftet då rättigheterna ger utrymme för individen att styra vilka slags personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål dessa samlas in. Rättigheterna sträcker sig således inte till att begränsa vem som utför den faktiska behandlingen.

En förutsättning för att kunna invända mot en delning av personuppgifter är alltså att det rör sig om en överlåtelse. I nu aktuellt fall är inte visat annat än att den delning som har skett skedde inom ramen för ett uppdrag och att det alltså inte varit fråga om en överlåtelse.

Anmälan lämnas i denna del utan bifall.

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Av anmälan framgår att konsumenten motsatt sig direktmarknadsföring från Telia.

Telia har lämnat en förklaring till det inträffade som nämnden väljer att godta. Anmälan lämnas i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Uttalandet har avgivits av ledamöterna Magnus Sjögren, Eva-Marie Åkesson, Tina Wahlroth och Caroline Rudbeck. 

Mattias Grundström, SekreterareTelemarketing Behandling av personuppgift Friade Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden 2022
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.