Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

VitaeLab AB

Uttalande 2023-11-13

Dnr 22-353

Anmälare:

En konsument

Motpart:

VitaeLab AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

VitaeLab AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad direktmarknadsföring från VitaeLab AB trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har vidare uppgett att hon kontaktat VitaeLab för att efterhöra varför hon mottagit adresserad reklam, varav hon fick till svar att VitaeLab ”köper adressuppgifter som ibland kan bli fel”.

Företagets uppgifter
VitaeLab har uppgett att de är ett kosttillskottsföretag som utvecklar samt säljer kosttillskott direkt till konsument. VitaeLab marknadsför idag åtta olika märken, där VitaePro är det största. VitaeLab har uppgett att de lägger stor vikt vid att arbeta inom de ramar som myndigheterna har satt upp och att säkra kvaliteten i samtliga led vad gäller VitaeLabs kosttillskott. VitaeLab säljer sina produkter främst genom abonnemang. VitaeLab köper/hyr adresser från leverantörer så som Bisnode och från andra samarbetspartners där kunden accepterat reklam om bl.a. hälsokost.

VitaeLab har vidare uppgett att de sedan många år har rutiner vid direktmarknadsföring. En fast rutin är att VitaeLab kontrollerar en kund eller tidigare kund mot NIX:s spärregister innan denne kontaktas. Vid köp av nya adresser till personer som aldrig varit kund hos VitaeLab ska dessa personer antingen kontrolleras eller vara kontrollerade mot NIX:s spärregister av leverantören eller uttryckligen ha accepterat att bli kontaktade av leverantörens samarbetspartners innan adresserna används av VitaeLab.

I förevarande fall har VitaeLab uppgett att adressen erhållits från VitaeLabs samarbetspartner Smart Senior. Smart Senior är ett företag med inriktning mot att ge alla som fyllt 55 år erbjudanden från olika leverantörer. Den som väljer att bli medlem i Smart Senior gör det med den uttryckliga önskan om att få erbjudanden. Genom medlemskapet ger medlemmen även tillåtelse till att Smart Senior kan lämna ut person- och/eller adressuppgifter till samarbetspartners inom exempelvis hälsokost, vilket framgår tydligt av medlemsvillkoren enligt VitaeLab. VitaeLab har bifogat personuppgiftsbiträdesavtalet mellan VitaeLab och Smart Senior som reglerar hur VitaeLab får nyttja adresserna. VitaeLab har uppgett att informationen som anmälaren mottagit om att utskicket var ett misstag således inte stämmer, eftersom adressen kommer från VitaeLabs samarbetspartner Smart Senior. Mottagaren har genom sitt medlemskap i Smart Senior accepterat att motta reklam från samarbetspartners inom hälsokost, d.v.s. företag som VitaeLab. Konsumenten har enligt VitaeLab därmed lämnat sitt samtycke i enlighet med reglerna för NIX adresserat och VitaeLabs kontakt med anmälaren strider sålunda inte mot 21 § marknadsföringslagen. VitaeLab har slutligen anfört att de följt sina rutiner för direktmarknadsföring och skickat adresserad marknadsföring till en adressat som accepterat reklam genom medlemskap i Smart Senior. Med ovan förklaringar emotser VitaeLab att de brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att samtycket ska vara aktivt, frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande ärende är det ostridigt att anmälaren mottagit adresserad reklam från VitaeLab trots att hon är införd i spärregistret NIX adresserat. VitaeLab har emellertid anfört att anmälaren gett sitt samtycke till att motta adresserad reklam från VitaeLab genom sitt medlemskap i Smart Senior.

Den generella frågan är om en mottagare som är införd i spärregistret NIX adresserat genom ett medlemskap hos en part (i detta fall Smart Senior) kan samtycka till att ta emot reklam från tredje man (i detta fall VitaeLab).

NIX-nämnden gör därvid följande överväganden.

NIX-nämnden anser att genomsnittskonsumenten, efter att ha blivit medlem i Smart Senior, kan antas förvänta sig erbjudanden som distribueras av just Smart Senior. Denna kan dock normalt inte också antas förvänta sig erbjudanden som distribueras av tredje man (i detta fall VitaeLab) även om det finns ett samarbete med Smart Senior.

I tidigare avgöranden som rört insamling av s.k. Leads genom ett snarlikt upplägg har NIX-nämnden uttalat att upplägget som sådant är förenligt med god affärssed men att det förutsätter ett giltigt samtycke.

NIX-nämnden gör motsvarande bedömning i detta fall vilket innebär att tredje man (i detta fall VitaeLab) har rätt att kontakta en mottagare som är införd i spärregistret NIX adresserat förutsatt att det samtycke som mottagaren lämnat (i detta fall till Smart Senior) är giltigt.

I nu aktuellt fall har VitaeLab uppgett att det framgår av Smart Seniors medlemsvillkor att de kan lämna ut person- och/eller adressuppgifter till samarbetspartners, till exempel VitaeLab.

Vid registrering av medlemskap i Smart Senior finns i anslutning till registreringsknappen en text där det framgår att konsumenten genom att klicka på registrera godkänner medlemsvillkoren. I texten ges en länk till medlemsvillkoren. Genom att följa länken nåddes konsumenten (vid tidpunkten för anmälan) av ett felmeddelande och kunde där av inte ta del av medlemsvillkoren.

Konsumentens samtycke till medlemsvillkoren uppfyller i detta fall därför inte de krav som ställs på ett giltigt samtycke. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att VitaeLab har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Uttalandet har avgivits av ledamöterna Magnus Sjögren, Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson och Caroline Rudbeck.

Mattias Grundström, SekreterareAdresserad direktreklam Fällda Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden 2022
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.