Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bonnier Publications

Uttalande 2023-03-10

Dnr 22-361

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bonnier Publications

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Bonnier Publications har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Bonnier Publications trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har uppgett att han haft en prenumeration på en tidskrift utgiven av Bonnier Publications under första halvåret av 2020 och att denna prenumeration upphörde 30 juni 2020, samt att han sedan dess cirka två gånger om året mottagit telefonsamtal från Bonnier Publications, och senast 10 november 2022.

Företagets uppgifter
Bonnier Publications har bekräftat uppgifterna om att anmälaren har köpt en prenumeration av dem. Däremot har Bonnier Publications invänt mot de datum som anmälaren angivit. Bonnier Publications har uppgett att anmälaren började prenumerera på en tidskrift 28 december 2020, att denna prenumeration sades upp 5 januari 2021 samt att avtalsförpliktelserna fullgjordes 1 juli 2021. Bonnier Publications har uppgett att anmälaren sedan kontaktades i marknadsföringssyfte via telefon utifrån den etablerade kundrelationen vid fyra tillfällen under 2022: 17 januari, 19 april, 8 augusti och 10 november.

23 november 2022 kontaktade anmälaren Bonnier Publications och begärde att bli borttagen från telemarketing, och samma dag spärrades anmälaren från telemarketing och raderades från telemarketingdatabasen. Bonnier Publications har vidare uppgett att de kontrollerat att all kundinformation tagits bort från telemarketingdatabasen och har vidare blockerat anmälaren från andra former av marknadsföring. Bonnier Publications har uppgett att de vill framhålla att anmälaren inte bett om stopp för förfrågningar innan tillfället i november och att de svarat omedelbart vid den tidpunkt då anmälaren kontaktade dem. Till stöd för sina uppgifter har Bonnier Publications bifogat underlag som visar datumen för köpet av prenumerationen, dess upphörande, samtalstillfällena samt när anmälaren motsatte sig kontakt.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att Bonnier Publications kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte via telefon trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Bonnier Publications har emellertid uppgett att det förelegat ett etablerat kundförhållande till anmälaren vid samtliga fyra samtalstillfällen, eftersom anmälaren tidigare prenumererat på en tidskrift som Bonnier Publications ger ut. Enligt anmälaren avslutades prenumerationen 30 juni 2020, medan Bonnier Publications uppgett att prenumerationen sades upp 5 januari 2021 och att avtalsförpliktelserna fullgjordes 1 juli 2021.

Det är enligt NIX-nämndens bedömning, utifrån Bonnier Publications presterade underlag, visat att avtalsförpliktelserna fullgjordes 1 juli 2021 samt att Bonnier Publications ringt anmälaren vid fyra tillfällen under 2022, varav det senaste samtalet skedde 10 november 2022. NIX-nämnden kan konstatera att vad gäller de två första samtalstillfällena har det, som Bonnier Publications anfört, förelegat ett etablerat kundförhållande. Vid de två senaste samtalstillfällena hade dock avtalsförpliktelserna fullgjorts mer än 13 respektive 16 månader tidigare. Vid dessa samtal har det således inte förelegat något etablerat kundförhållande.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Bonnier Publications har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.