Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Likvidum AB

Uttalande 2022-12-28

Dnr 22-370

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Likvidum AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Likvidum AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter 

Likvidum AB har uppgett att anmälaren har angett sitt telefonnummer i en internettävling via en samarbetspartner. I denna tävling har anmälaren godkänt villkoren och samtidigt gett uttryckligt medgivande att bli kontaktad av Likvidum AB via telefon i marknadsföringssyfte. Likvidum AB har uppgett att de hade uttryckligt medgivande att kontakta konsumenten vid samtalstillfället som sedan anmälts. Likvidum AB har vidare uppgett att de sedan 25 november 2022 inte längre har ett samarbete med tävlingsanordnaren och att Likvidum AB per dagens datum därför inte längre är med i sponsorlistan. Till stöd för sina uppgifter har Likvidum AB bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in samt tävlingsformuläret och vilkoren för tävlingen. Med anledning av anmälan har Likvidum spärrat anmälaren för framtida marknadsföring från dem.

 NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Likvidum AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Likvidum AB har emellertid anfört att anmälaren samtyckts till detta i samband med att denne deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall finns på hemsidan, innan konsumenten tas till tävlingsformuläret, en informationstext om att konsumenten kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte av tävlingsarrangörernas samarbetspartners, om konsumenten samtycker till detta genom att trycka på en knapp som tar denne vidare till tävlingsformuläret. Av texten framgår att konsumenten även kan välja att inte samtycka till sådan marknadsföring, genom att trycka på en annan knapp i informationstexten. Genom att trycka på denna knapp ges konsumenten möjlighet att medge till kontakt i vissa kanaler, men konsumenten kan även välja att helt neka till kontakt i marknadsföringssyfte. Trycker sig konsumenten vidare kan konsumenten se en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt i förevarande fall och Likvidum AB:s agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Telemarketing
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.