Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Riksskydd

Uttalande 2023-01-17

Dnr 22-372 samt 22-373

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Riksskydd

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till två konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Riksskydd har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte trots att dessa tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter 

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Riksskydd trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.


Företagets uppgifter 

Riksskydd har uppgett att anmälaren i 22-372 enligt deras samarbetspartner för adresslistor godkänt uppringning fyra dagar innan inträffat samtal. Riksskydd har köpt leads av samarbetspartnern och det är genom samarbetspartnern som kunden genom att ha deltagit i en tävling eller undersökning godkänt att Riksskydd ringer till denne. Riksskydd har uppgett vad gäller 22-273 att telefonnumret till anmälaren är borttaget samt spärrat i Riksskydds register och att de därför inte kan se någon information som avser anmälaren och de kan heller inte se om de kontaktat telefonnumret. Vidare har Riksskydd uppgett att deras leverantörer alltid NIX-kontrollerar sitt material innan utskick.

 NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

22-372

Det är ostridigt att Riksskydd kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-telefon. Riksskydd har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta i samband med att han deltagit i antingen en tävling eller undersökning med en av Riksskydds samarbetspartner.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19-21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

Riksskydd har inte presenterat ett underlag som visar att det vid samtalstillfället förelegat ett giltigt samtycke. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Riksskydd brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

22-373

Det är i ärendet tvistigt huruvida anmälaren faktiskt blivit kontaktad av Riksskydd i marknadsföringssyfte. I fråga om telefonsamtal så är det, enligt NIX-nämnden, normalt uppringande företag som har bevisbördan för att något samtal inte skulle ha skett. Att Riksskydd självt har valt att radera underlaget är inte skäl att göra undantag. Riksskydd har således inte motbevisat uppgiften och NIX-nämnden lägger anmälarens uppgift till grund för bedömningen. 

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Riksskydd brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt. 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies