Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Caredirect

Uttalande 2023-02-18

Dnr 23-016

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Caredirect

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Caredirect trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter
Caredirect har uppgett att anmälaren uppgett sitt telefonnummer i samband med att han deltagit i en tävling via deras samarbetspartner. Anmälaren har i denna tävling godkänt tävlingsvillkoren och samtidigt gett sitt godkännande att bli kontaktad av Caredirect via telefon i marknadsföringssyfte. Caredirect har uppgett att deras leverantörer av leads sagt att de telefonnummer de får genom leverantörens tävlingar går före nix eftersom kunden gett sitt godkännande att bli uppringd. Caredirect har vidare uppgett att de var tredje månad utför NIX-kontroll av deras ringlistor för att säkerställa att de inte ringer nixade telefonnummer. Caredirect har nu lagt in anmälarens telefonnummer i deras interna NIX-lista så att de inte ringer denna kund i framtiden. Om anmälaren vill att de ska glömma honom ska han skriva till dem men de kan inte garantera att han inte blir uppringd om han deltar i en tävling i framtiden. Till stöd för Caredirects uppgifter har de bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in samt tävlingsformuläret och villkorens utformning.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att Caredirect kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Caredirect har emellertid anfört att anmälaren gett sitt samtycke till detta i samband med deltagande i en tävling med Caredirects samarbetspartner.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att han eller hon kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. I texten ges en länk till de företag som kan komma att kontakta tävlingsdeltagaren. Genom att följa länken nås konsumenten av en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta mot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Anmälaren har inte visat att han återtagit det samtycke han lämnade i samband med tävlingen. Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad i marknadsföringssyfte är således tillämpligt i förevarande fall. NIX-nämnden bedömer därför att Caredirect ej agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.