Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

SoSafe

Uttalande 2023-03-11

Dnr 23-026

Anmälare:

En konsument

Motpart:

SoSafe

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

SoSafe har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av SoSafe trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
SoSafe har uppgett att samtliga konsumenter som kontaktas är framtagna av ett utomstående företag och vid leverans till SoSafe ska de genomgått en NIX-tvättning. Då de själva inte tar fram kunder så kan de tyvärr inte veta hur just konsumenten i fråga har blivit kontaktad trots detta. SoSafe beklagar det inträffade och har uppgett att de spärrat kunden internt för att denne inte ska bli kontaktad framöver. De kommer se över om de kan anlita andra leverantörer av leads som de kan känna sig trygga med att liknande fall inte kommer förekomma i framtiden. SoSafe har vidare uppgett att de även kommer att se över tillvägagångssätt för hur man kan göra en kontroll av leads som de mottar från utomstående företag för att säkerställa att ingen kontakt sker mot konsument som finns med i NIX-registret.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att anmälaren kontaktats av SoSafe via telefon i marknadsföringssyfte trots att denne anmält sitt telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att SoSafehar brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt. NIX-nämnden ser positivt på de åtgärder som SoSafe uppgett att de ska vidta för att förhindra att liknande situationer inte uppkommer i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.