Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2023-03-27

Dnr 23-082 samt 23-083

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av Hi3G Access AB trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
23–082
Hi3G Access AB (Tre) har uppgett att de uppdragit åt en återförsäljare att marknadsföra och sälja Tres abonnemang gentemot konsumenter. I de avtal som finns mellan Tre och återförsäljare föreskrivs att återförsäljarna ska utföra alla uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard och praxis. Efter närmare utredning kan Tre konstatera att återförsäljaren inledningsvis kontaktade anmälaren på ett annat telefonnummer än det som angivits i anmälan. Detta nummer, vilket var inkluderat i den ringlista som tillhandahållits återförsäljaren, finns inte registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Den person som svarade på det inledningsvis uppringda numret var emellertid inte abonnemangsinnehavaren och återförsäljaren uppmanades därför att ringa ett annat telefonnummer som tillhörde abonnemangsinnehavaren, som nu visat sig vara ett telefonnummer anmält till spärregistret NIX-Telefon. Givet ovanstående omständigheter anser Tre att de har agerat i enlighet med marknadsföringslagen och även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter. Med beaktande av vad som emellertid framkommit i ärendet har Tre nu uppmanat återförsäljaren att spärra numret och numret kommer inte att bli uppringt igen.

23–083
Efter utredning kan Tre konstatera att anmälaren är kund till Tre samt att anmälaren sammantaget har fyra olika engagemang under sitt namn (samtliga dessa är dock inte kopplade till Tre). Efter närmare efterforskning kan det konstateras att följande händelseförlopp har inträffat. Återförsäljaren har den 26 december 2022 kontaktat anmälaren på ett annat nummer än det som finns angivet i anmälan. Detta nummer förekommer inte i spärregistret NIX-Telefon. Det var dock inte anmälaren som svarade på det uppringda numret och återförsäljaren blev därför hänvisad att ringa till ett annat nummer i syfte att nå anmälaren. Det telefonnummer som återförsäljaren blev uppmanad att ringa till finns emellertid registrerad i spärregistret NIX-Telefon. Av betydelse är dock att det föreligger ett etablerat kundförhålande mellan Tre och anmälaren samt att syftet med samtalet var att marknadsföra och sälja motsvarande tjänster som det etablerade kundförhållandet avser. Mot ovanstående bakgrund anser Tre att det är klarlagt att de har agerat helt i enlighet med marknadsföringslagen och även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter. Med beaktande av vad som emellertid framkommit i ärendet har Tre nu uppmanat återförsäljaren att spärra numret och numret kommer inte bli uppringt igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

23–082
Det är i ärendet ostridigt att Tre kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Tre har emellertid uppgett att de inledningsvis ringt ett telefonnummer som inte är registrerat till NIX-Telefon, i vilket personen som svarat hänvisat uppringaren till att ringa det i anmälan uppgivna telefonnumret som är registrerat i NIX-Telefon för att komma i kontakt med anmälaren. Med beaktande av omständigheten att telefonförsäljaren blivit uppmanad av en till anmälaren närstående person att ringa till ett telefonnummer anmält till NIX-Telefon, samt att det varit fråga om en engångsföreteelse bedömer NIX-nämnden att Tres agerande varit ursäktligt. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

23–083
Det är i ärendet ostridigt att Tre kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Tre har emellertid uppgett att det förelegat ett etablerat kundförhållande mellan marknadsföraren och anmälaren. Tre har således agerat i linje med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.