Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2024-02-02

Dnr 23-088 samt 23-089

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till 2 konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Televisera har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget kontaktat en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Televisera trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Televisera har uppgett att de i ärende 23-088 inte kontaktat anmälaren via det telefonnummer som anmälaren uppgett i anmälan, utan de har kontaktat anmälaren via ett annat telefonnummer som inte är anmält till NIX-Telefon.

I ärende 23-089 har Televisera uppgett att en säljare som varit ny på jobbet råkat ringa anmälaren, men som innan denne hunnit prata med någon insett sitt misstag och därför lagt på. Säljaren har alltså inte försökt sälja något till kund och ej marknadsfört något. Säljaren har heller inte pratat med anmälaren överhuvudtaget. Televisera har uppgett att det är den mänskliga faktorn som varit orsaken.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

23-088
Det är i ärendet ostridigt att anmälaren blivit uppringd av Televisera via telefon i marknadsföringssyfte. Televisera har emellertid uppgett att de kontaktat anmälaren på ett telefonnummer som inte är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Telefonnumret som Televisera angett att de kontaktat anmälaren på är som Televisera anfört inte registrerat till NIX-Telefon. Televisera har således i inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

23-089
Det är i ärendet ostridigt att Televisera kontaktat anmälaren via telefon trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Televisera har emellertid anfört att säljaren upptäckte att telefonnumret var registrerat i NIX-Telefon, att denne därför avbröt sitt kontaktförsök redan vid ”någon signal” och att det således inte skett någon mot anmälaren riktad marknadsföring.

NIX-nämnden anser att det är osannolikt att säljaren skulle kontrollera numret mot NIX-registret efter påbörjat samtal. Förklaringen ter sig snarast som en efterhandskonstruktion och lämnas utan avseende.

Televisera har således brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.