Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2023-04-27

Dnr 23-102

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Verisure Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure Sverige AB har uppgett att anmälaren har deltagit i en av deras tävlingar och i samband med att han fyllde i tävlingsformuläret fått information om villkoren för att delta i tävlingen. I dessa villkor har framgått att Verisure Sverige AB kommer att behöva kontakta deltagaren för att meddela denne hur det har gått samt i syfte att marknadsföra deras varor och tjänster. Tävlingen avsåg ett pris där vinnaren kunde få ett års avgiftsfri larminstallation samt gratis installation. Verisure Sverige AB har uppgett att de kontaktade anmälaren i syfte att meddela deltagaren om hur det har gått samt att erbjuda kostnadsfri rådgivning om hemlarm, i samband med den specifika tävlingsomgången som tävlingsdeltagaren har deltagit i. Då det av anmälan framgått att anmälaren inte vill bli kontaktad har de nu som direkt åtgärd tagit bort dennes telefonnummer. Verisure Sverige AB har vidare uppgett att de informerar deras kunder och prospekt om hur de behandlar personuppgifter genom deras ”integritetsmeddelande för konsumenter”. De har processer och rutiner på plats för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna hantera den registrerades rättigheter. Till stöd för sina uppgifter har Verisure Sverige AB bifogat underlag som visar tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Verisure Sverige AB har uppgett att de kontaktat anmälaren i syfte att meddela denne om hur det gick i en tävling som den deltagit i samt i syfte att marknadsföra deras tjänster och varor. Det är såleds ostridigt att Verisure Sverige AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit anmält till spärregistret NIX-Telefon. Verisure Sverige AB har emellertid uppgett att anmälaren samtyckt till detta i samband med att han deltog i tävlingen.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall finns i tävlingsformuläret en informationstext om att deltagaren genom att skicka in sitt tävlingsbidrag kommer att bli kontaktad av Verisure Sverige AB för att meddela om hur det gått i lotteriet. Vidare står att tävlingsdeltagaren i samband med detta kommer erbjudas kostnadsfri rådgivning om hemlarm. NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I tävlingsformuläret framgår att deltagaren kommer att kontaktas av Verisure Sverige AB i marknadsföringssyfte om denne deltar i tävlingen, men endast en gång och detta i samband med information om hur det gått i tävlingen. Det har således förelegat ett uttryckligt medgivande från anmälaren om att bli kontaktad av Verisure Sverige AB i marknadsföringssyfte. Verisure Sverige AB har därmed inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.