Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla Group AB

Uttalande 2023-10-08

Dnr 23-105

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Sambla Group AB (Sambla) trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Enligt anmälaren har sms:et varit försedd med en avregistreringslänk som inte fungerat, eftersom anmälaren efter att ha nyttjat den mottagit ytterligare sms. Anmälaren har vidare uppgett att hon mejlat Sambla och bett företaget att inte skicka sms-reklam till anmälaren.

Företagets uppgifter
Sambla har uppgett att de givetvis ser allvarligt på anmälan. Vidare har de uppgett att det stämmer att de har skickat sms-reklam till anmälaren. Anmälaren gjorde 27 december 2022 en ansökan om låneförmedling via Sambla. Anmälaren gav då sitt samtycke till marknadsföring via sms genom att bekräfta att anmälaren önskade erhålla erbjudanden via sms och email. Sambla är därför av uppfattningen att marknadsföringen skett i enlighet med gällande lagar och regler. Sambla har uppgett att deras sms-reklam alltid ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Den aktuella sms-reklam innehöll en länk för avregistrering och anmälaren klickade på länken och avregistrerade sig den 16 februari 2023. Länken fungerade och anmälaren blev då avregistrerad från Samblas sms-reklam. Enligt Sambla bytte de dock under denna period till ett nytt system för hantering av marknadsföring. Migreringen stötte på problem och vid vidare utredning har det visat sig att anmälarens avregistrering inte registrerades i det nya systemet direkt, vilket gjorde att anmälaren fick sms efter det att hon avregistrerat sig. Sambla undersökte ärendet direkt när de mottog skrivelsen och kunde då säkerställa att anmälaren vid denna tidpunkt var borttagen sedan tidigare och att denne inte kommer få några fler sms. Sambla beklagar givetvis denna fördröjning och att anmälaren mottagit sms trots avregistrering.

Kompletterande uppgifter från anmälaren
Anmälaren har uppgett att hon bestrider Samblas uppgift om att hon 27 december 2022 gjorde en ansökan om låneförmedling. Efter att anmälaren fick kännedom om dessa uppgifter kontaktade anmälaren Samblas kundtjänst som meddelade att de inte hade några uppgifter om en låneansökan på hennes personnummer i deras system.

Kompletterande uppgifter från företaget
Sambla har bemött anmälarens bestridande. Sambla har uppgett att det stämmer att anmälaren kontaktade deras kundtjänst för att bekräfta om hon gjort en låneansökan. Efter det har Sambla kontaktat anmälaren och förtydligat att de har fått en icke slutförd ansökan där anmälarens telefonnummer uppgavs och detta skedde 27 december 2022. Sambla har uppgett att anledningen till att ett sms skickades till anmälarens telefonnummer är för att samtyckesrutan för direktreklam kryssades i vilket de också kommunicerat till anmälaren. Eftersom ingen ansökan slutfördes fanns hennes personnummer inte registrerat hos Sambla, vilket ledde till att kundtjänst inte kunde hitta henne. Sambla har uppgett att de tagit bort anmälarens telefonnummer från samtliga kanaler och att de givetvis ser över sina rutiner för att säkerställa att kunder inte misstänker att de är utsatta för bedrägeri.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Sambla skickat sms-reklam till anmälaren. Sambla har å ena sidan framfört att anmälaren ansökt om låneförmedling via Sambla och i samband med detta särskilt samtyckt till att motta marknadsföring via sms och email. Anmälaren har å andra sidan framfört att hon aldrig varit i kontakt med Sambla samt att hon använt avregistreringslänken i sms-reklamen och trots detta fortsatt att motta sms-reklam. Anmälaren har vidare uppgett att hon efter detta mejlat Sambla och fått besked om att hon skulle vara borttagen från deras lista.

Det får anses visat att anmälarens telefonnummer uppgivits i samband med en ansökan om låneförmedling hos Sambla och att samtyckesrutan för sms-reklam kryssades i i samband med detta. Anmälaren har bestritt att hon ansökt om låneförmedling hos Sambla. NIX-nämnden ser som en möjlig förklaring på detta att någon annan medvetet eller av misstag uppgivit anmälarens telefonnummer vid en ansökan om låneförmedling hos Sambla. Oaktat detta innebär omständigheterna att Sambla haft en befogad anledning att tro att det förelegat samtycke från anmälaren till marknadsföring via sms. Efter att anmälaren använde avregistreringslänken återkallades samtycket och sms från Sambla som skickades efter detta skedde utan erforderligt samtycke från mottagaren. Med hänsyn till att sms skickades trots att anmälaren avregistrerat sig berott på ett misstag i överflyttningen av systemet för hantering av marknadsföring samt att det varit fråga om en engångsföreteelse bedömer NIX-nämnden emellertid att Sambla inte ska hållas ansvarig för det inträffade. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

I ärendet är ostridigt att det funnits en avregistreringslänk i sms-reklamen, men enligt anmälaren har den inte fungerat. Sambla har framfört att avregistreringslänken har fungerat och att anmälaren i samband med sin begäran blev avregistrerad för ytterligare sms-reklam. Emellertid har Sambla uppgett att de bytte system för hantering av marknadsföring samtidigt som begäran inkom vilket gjorde att den inte registrerades direkt i det nya systemet, med konsekvensen att anmälaren mottog fler sms efter begäran.

Eftersom anmälaren mottagit sms-reklam även efter att hon avregistrerat sig från utskick har den i och för sig fungerande avregistreringslänken i praktiken fått samma effekt som en icke-fungerande adress för avregistrering. Detta innebär att det i sms-reklamen inte funnits en giltig adress för avregistrering på det sätt som marknadsföringslagen kräver. Med hänsyn till att det inträffade berott på ett misstag samt att det varit fråga om en engångsföreteelse bedömer NIX-nämnden emellertid att Sambla inte ska hållas ansvarig för det inträffade. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.