Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sector Alarm

Uttalande 2023-11-13

Dnr 23-109

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sector Alarm

Frågeställning:

Direktmarknadsföring via dörrförsäljning till konsument

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att Sector Alarm riktat direktmarknadsföring via dörrförsäljning trots att han motsatt sig detta genom att ha en ”Nej tack till reklam”-skylt på sin brevlåda samt genom att ha informerat Sector Alarm om att han inte vill bli kontaktad. I svaret till anmälaren har Sector Alarm informerat denne om att säljavdelningen ska informeras om hans önskan men att de inte kan garantera att fler besök inte kommer ske eftersom informationen kan missas av deras säljare.

Företagets uppgifter
Sector Alarm har ingivit sin inställning och framför att de inte agerat i strid med god marknadsföringssed genom att ha riktat direktmarknadsföring via dörrförsäljning till konsument som tydligt motsatt sig det. Sector Alarm har uppgett att de har kontaktat anmälaren i fråga vid dörrförsäljning, men vid tidpunkten för sådan kommunikation hade konsumenten inte tydligt motsatt sig att metoden (dörrförsäljning) användes.

Sector Alarm har utvecklat sin talan enligt följande:

”Enligt 21 § marknadsföringslagen får en näringsidkare använda andra metoder för individuell kommunikation på distans än exempelvis via e-post, om inte konsumenten tydligt motsatt sig att metoden används. Lagstiftaren har medvetet valt att använda sig av uttrycket ”metoden” istället för att formulera det som att en konsument skulle motsätta sig all kommunikation generellt. Om en konsument tydligt motsätter sig kommunikationen via metoden i fråga ska näringsidkaren alltså inte kommunicera med konsumenten via den metoden. Detta innebär exempelvis att om konsumenten tydligt motsätter sig kommunikation via postutskick, får näringsidkaren inte längre göra sådana utskick till konsumenten eftersom konsumenten motsatt sig den kommunikationsmetoden.

I nuvarande fall har Sector Alarm kontaktat konsumenten via dörrförsäljning. Vid tidpunkten för dörrförsäljning hade konsumenten tydligt motsatt sig att metoden (dörrförsäljning) används av Sector Alarm. Den skylt som konsumenten hade satt upp på sin brevlåda med meddelandet ”Reklam NEJ TACK” är inte tillräckligt för att motsätta sig dörrförsäljning. Först senare när konsumenten kontaktade Sector Alarm om att denne ville att Sector Alarm skulle upphöra med sin dörrförsäljning hos konsumenten, motsatte sig konsumenten tydligt denna metod.

Enligt god marknadsföringssed krävs att konsumenten motsatt sig dörrförsäljning för att en näringsidkare inte ska få ringa eller knacka på konsumentens dörr. Det finns inget stöd i svensk lag, rättspraxis eller branschpraxis för att en skylt, dekal eller liknande med budskapet ”Nej tack till reklam” eller liknande placerad på en brevlåda omfattar dörrförsäljning.

I tidigare förarbeten till marknadsföringslagen anges att om konsumenten önskar ska denne slippa få oadresserad direktreklam i sin brevlåda eller brevinkast och att förutsättningen för det är att konsumenten på sin brevlåda eller brevinkast angett att denne inte ville ha sådan reklam. I juridisk litteratur uttalas att ”Det finns förvisso ett spärregister som heter ”NIX-adresserat” där privatpersoner kan ”NIX:a” sin folkbokföringsadress. Detta gäller dock enbart för adresserad direktreklam, inte för dörrknackning i försäljningssyfte. (…) Vår rekommendation är dock att givetvis respektera det som tycks bli mer och mer vanligt, åtminstone i villaområde, dvs. skyltar med budskapet försäljning vid dörr undanbedes.”

Marknadsföringslagen ska tolkas i enlighet med god marknadsföringssed. De normer som utgör god marknadsföringssed finns utöver i lagar och praxis även i branchkoder. Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) anger i sin branschkod om integritetsskydd vid marknadsföring att med oadresserad direktreklam menas ”reklam som utan att vara försedda med uppgifter om mottagarens namn eller adress delas ut direkt i mottagarens brevinkast/postlåda”. SWEDMA anger att vid oadresserad direktreklam ska konsumenter som inte vill motta sådan direktreklam tydligt motsätta sig det genom att vid eller på sitt brevinkast sätta upp en skylt, dekal eller liknande som visar att man tackar nej till reklamen. Enligt branschkoden ska budskapet vara klart och entydigt. Det framgår därmed av SWEDMA:s branschkod att skyltar vid eller på brevinkast och postlådor med budskapet ”Ingen reklam, tack” eller liknande avser marknadsföring via postala utskick. SWEDMA:s branschkod är sedan längre etablerad som en central del i vad som utgör god marknadsföringssed.

En annan viktig källa för vad som utgör god marknadsföringssed är den överenskommelse som Direct Selling Sweden träffat med Konsumentverket om etiska regler för direkthandel. Av denna överenskommelse framgår att vid försäljning som innebär en personlig kontakt ska en direktsäljare ”respektera en på eller invid dörren uppsatt skylt som undanber sig säljbesök”.

Det finns idag ett stort utbud av återförsäljare av skyltar och dekaler där meddelandet är ”Dörrförsäljning nej tack” eller liknande. Att skyltar och dekaler med sådana skrivningar finns på marknaden visar att det även rent faktiskt idag är sed på marknaden att använda sig av just den typen av meddelande för att motsätta sig dörrförsäljning.

Sammanfattningsvis ska oadresserad reklam till en brevlåda hållas isär från dörrförsäljning. En skylt med ”Nej tack till reklam” innebär inte att en konsument har motsatt sig dörrförsäljning.

Sector Alarm har interna rutiner för att säkerställa att konsumenter som meddelar Sector Alarm att de inte vill bli kontaktade via dörrförsäljning inte får sådana besök. Om en konsument har placerat en skylt, dekal eller liknande vid eller på sin dörr som anger att konsumenten motsätter sig dörrförsäljning, hemförsäljning eller liknande uttryck tillgodoser Sector Alarm konsumentens önskemål.

Sammantaget är Sector Alarms bedömning att meddelandet placerat på konsumentens brevlåda med texten ”Reklam NEJ TACK” inte kan tolkas att avse dörrförsäljning utan endast reklam till just brevlådan i fråga, såsom reklamblad. I det aktuella fallet hade konsumenten inte en skylt, dekal eller liknande på sin dörr där det framgick att konsumenten inte ville motta dörrförsäljning. Konsumenten har inte tydligt motsatt sig dörrförsäljning förrän konsumenten kontaktade Sector Alarm. Sector Alarm har därmed inte agerat i strid med god marknadsföringssed.”

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via dörrförsäljning till konsumenter
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta individuell kommunikation på distans till konsument som tydligt motsatt sig att metoden används. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam. (prop. 1999/2000:40 s. 41).

Enligt 5 § marknadsföringslagen ska all marknadsföring följa god marknadsföringssed. Detta definieras bland annat som god affärssed.

Skyddet av den personliga integriteten är en central del i hur marknadsföring får utformas och bedrivas. Som utgångspunkt ska individen själv kunna styra över om denne vill bli kontaktad eller inte. Det kommer till uttryck såväl genom näringslivets egna branschkoder såsom i lagtext och är grundläggande för vad som utgör god marknadsföringssed. Som konstaterat ovan är ett sätt att motsätta sig reklam att sätta en Nej Tack-skylt på sin brevlåda eller dörr. Men vad gäller just Nej Tack-skyltar följer av både praxis och SWEDMA:s Branschkod för personlig integritet och marknadsföring, som utgör god affärssed i Sverige, att Nej Tack-skyltar på dörr eller brevlåda endast avser oadresserad reklam via post. En sådan skylt innebär således inte att konsumenten motsatt sig marknadsföring via dörrförsäljning. Anmälaren har alltså inte genom en skylt på sin brevlåda motsatt sig dörrförsäljning på ett sätt som innebär att Sector Alarm agerat i strid med marknadsföringslagen.

Av god marknadsföringssed följer att konsumenten måste kunna motsätta sig att en viss metod för marknadsföring, t.ex. dörrförsäljning, används och att detta respekteras av näringslivet. När en konsument kontaktar ett företag och undanber kontakt via säljbesök har konsumenten tydligt motsatt sig dörrförsäljning som marknadsföringsmetod. 

Av underlaget i förevarande ärende framgår att anmälaren kontaktat Sector Alarm och bett dem att inte besöka honom i marknadsföringssyfte. Konsumenten har genom detta tillvägagångssätt tydligt motsatt sig att metoden används. Anmälaren har inte anfört att Sector Alarm besökt honom efter denna kommunikation och Sector Alarm har inte framfört någon information som tyder på att ytterligare besök skett. Sector Alarm har således inte agerat i strid med marknadsföringslagen.

NIX-nämnden erinrar avslutningsvis om att marknadsföraren har ett ansvar att se till att det finns rutiner och instruktioner som hindrar att konsumenter som motsatt sig en viss marknadsföringsmetod inte blir kontaktade. Ett svar till anmälaren innebärande om att företaget inte kunde garantera att hans begäran skulle respekteras eftersom säljaren kunde missa detta återspeglar således inte god marknadsföringssed.

NIX-nämndens beslut återspeglar god affärssed som den hittills kommit till uttryck genom NIX-register m.m. En förändring kan ske genom t.ex. branschöverenskommelser eller förändrade etiska regler.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Uttalandet har avgivits av ledamöterna Caroline Rudbeck, Eva-Marie Åkesson och Tina Wahlroth.

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Övrig reklam Friade Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.