Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2023-05-14

Dnr 23-110

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Enklare Ekonomi Sverige AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter
Enklare Ekonomi Sverige AB (Enklare) har uppgett att de granskat ärende internt. Vid granskningen har följande framkommit. Enklare har 24 mars 2023 kontaktat en konsument i syfte att marknadsföra bolagets tjänst. Samtalet inleddes med att arbetstagaren introducerade sig och meddelade att han ringde från Enklare. Arbetstagaren och konsumenten diskuterade sedan tjänsten varpå konsumenten bad arbetstagaren att kontakta hennes man, anmälaren. Konsumenten frågade sedan om arbetstagaren ville få telefonnumret till anmälaren så att arbetstagaren kunde kontakta honom och sedan lämnade konsumenten telefonnumret till arbetstagaren. I Enklares ringsystem har det identifierats att Enklare kontaktat anmälaren vid två tillfällen den 24 mars 2023. Vid första kontakten kom Enklares arbetstagare till anmälarens telefonsvarare. Vid andra tillfället kom arbetstagaren fram till anmälaren. Samtalet inleddes med att arbetstagaren introducerade sig, meddelade att han ringde från Enklare och att han kontaktade anmälaren då han hade talat med anmälarens fru, konsumenten. Arbetstagaren presenterade sedan Enklares tjänst varpå konsumenten svarade att det inte var relevant. De avslutade sedan samtalet. Enklare har sammanfattningsvis uppgett att deras arbetstagare kontaktat anmälaren i god tro på uppmaning från konsumenten. Arbetstagaren har i detta ärende inte följt deras interna rutiner angående att kontakta nummer som inte tillhandahållits från Enklare. Därför ska ärendet tas vidare internt för att säkerställa att rutinen gås igenom med berörda avdelningar och efterlevs.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Enklare kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Enklare har emellertid framfört att de kontaktade anmälaren efter uppmaning av anmälarens fru som de först ringde.

NIX-nämnden har tidigare uttalat sig om situationer när en familjemedlem hänvisar uppringaren till en konsument vars telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon. I ärende 20–389 ringde ett företag en konsument efter hänvisning från dennes familjemedlem. NIX-nämnden uttalade att företaget i det aktuella ärendet förväntades kontrollera telefonnummer gentemot NIX-Telefon, särskilt när detta angetts utanför köpt adressdata. NIX-nämnden anförde vidare att ett telefonnummer som införts i NIX-Telefon inte är kopplat till flera personer som exempelvis en familj, utan endast gäller för ett individuellt spärrat telefonnummer. NIX-nämnden påpekade att även om en kontroll inte kan göras under pågående samtal hindrar det inte att säljaren kontrollerar ett telefonnummer innan denne ringer upp det hänvisade telefonnumret.

I ärende 21–131 ringde företaget en person som hänvisade företaget till en anhörig vars telefonnummer var registrerat i NIX-Telefon. Den anhörige anmälde sedan företaget. I ärendet uttalande NIX-nämnden att företaget inte skulle hållas ansvarig för det inträffade eftersom det första telefonnumret inte var införd i NIX-Telefon samt att en hänvisning lämnats.

Som tidigare uttalat av NIX-nämnden är NIX-Telefon inte kopplat till flera personer i en familj. Det är inte heller möjligt att samtycka för annans räkning. NIX-nämnden bedömer dock att det är ursäktligt att ett företag kontaktar en person efter hänvisning från en familjemedlem vars telefonnummer inte är registrerat i NIX-Telefon. Enklare har även uppgett att det är emot deras interna rutiner att efter hänvisning kontakta en person vars telefonnummer är registrerat i NIX-Telefon och att de ska vidta åtgärder för att rutinerna efterföljs. NIX-nämnden ser positivt på detta. Mot bakgrund av ovan bedömer NIX-nämnden att Enklare inte ska hållas ansvarig för det inträffade. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.