Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

DinBil Garanti

Uttalande 2023-05-22

Dnr 23-116 samt 23-117

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

DinBIl Garanti

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

DinBil Garanti har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till konsumenter som tydligt motsatt sig detta

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från DinBil Garanti trots att är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
DinBil Garanti har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendena låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen.

Av underlaget i ärendena framgår att anmälarna är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har härigenom, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

Omständigheterna har inte visats vara sådana att något undantag är tillämpligt i ärendena.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att DinBil Garanti agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                  2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.