Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Moment Group

Uttalande 2023-08-21

Dnr 23-118

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Moment Group

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Moment Group har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denna mottagit adresserad direktmarknadsföring från Moment Group trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har vidare uppgett att han varken är eller har varit kunder hos Moment Group.

Företagets uppgifter
Moment Group har uppgett att de i det enskilda fallet har brustit i sina rutiner. Företaget har vidare uppgett att de beklagar det inträffade samt att företaget skall vidta alla åtgärder möjliga för att undvika att något liknande kan hända i framtiden.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har härigenom, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

Av underlaget framgår att Moment Group trots detta har skickat adresserad direktmarknadsföring till anmälaren. Omständigheterna har inte visats vara sådana att något undantag är tillämpligt i ärendet.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Moment Group agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.