Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Resurs Bank

Uttalande 2023-09-07

Dnr 23-165

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Resurs Bank

Frågeställning:

Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Resurs Bank i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det.

Företagets uppgifter
Resurs Bank (företaget) har uppgett att de lägger stor vikt vid att tillhandahålla marknadsföring och konsumentinformation som är förenlig med gällande rätt samt att företaget löpande utvärderar, förbättrar och utvecklar all kommunikation med kunder.

Företaget har angivit att de inte anser att de överträtt marknadsföringslagen eftersom anmälaren sedan 2007 varit kund hos företaget.

Resurs Bank har vidare uppgett att anmälaren 2007 tecknat ett Bauhaus-kontokort. I kontokortets tillhörande allmänna villkoren framgår det i punkt A 17 att konsumentens personuppgifter kommer att användas av Resurs Bank samt dess närstående företag för direktreklam och erbjudande av olika slag. Kontohavaren ges i samma punkt rätt att motsätta sig att dess uppgifter används i marknadsföringsändamål och Resurs Bank åtar sig med denna punkt att upprätta en sk. reklamspärr för de konsumenter som motsätter sig direktmarknadsföring.

Den 19 april 2023 cirka kl. 13 har företaget därför skickat e-post innehållande marknadsföring till konsumenten i enlighet med de allmänna villkoren. Samma dag vid kl. 14 har Resurs Bank kontaktats av konsumenten som begärt en sk. reklamspärr.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Har näringsidkaren fått kontaktuppgiften ifråga i samband med försäljning av en produkt till personen gäller inte kravet på samtycke förutsatta att mottagaren inte motsatt sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post, marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och mottagaren vid tillfället klart och tydligt givits möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte.

NIX-nämnden erinrar om att endast en hänvisning till allmänna villkor inte uppfyller kraven i undantagsregeln. Det uppfyller, idag, heller inte kravet på samtycke.

Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan 2007 och att anmälaren valt att alltjämt vara kund väljer dock nämnden att avskriva anmälan.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


  


2023 Avgjorda ärenden E-post Friade
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.