Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nordax bank

Uttalande 2023-06-21

Dnr 23-170

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nordax bank

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denna mottagit adresserad direktmarknadsföring från Nordax bank (företaget) trots att hon tidigare kontaktat företaget om att hon inte vill motta marknadsföring från företaget.

Företagets uppgifter
Nordax bank har uppgett att de följer relevanta regelverk på området marknadsföring av konsumentkrediter samt har en intention att inte skicka direktmarknadsföring till de personer som undanbett sig utskick.

Företaget har vidare angivit att en konsument på begäran kan bli registrerad i Nordax banks interna spärregister men att registreringen inte innebär en absolut garanti att undvika direktmarknadsföring från företaget. Detta förklarar företaget beror på att fel vid registreringen kan uppstå bland annat om personnummer inte anges vid registreringen eftersom företaget då inte har möjlighet att exakt matcha spärregistret mot inköpt adressfil. Företaget har även uppgett att det förekommer fall där begäran om registrering inkommit först efter att spärregistret överförts till Marknadsinformationen, vilket innebär att konsumentens spärr först förs över vid nästa tillfälle Nordax bank köper in adresser.

Nordax bank har i det enskilda ärendet angivit att de inte kan verifiera om anmälaren är infört i Nordax banks interna spärregister eftersom anmälarens personnummer inte förekommer i anmälan. Företaget har vidare uppgett att det finns två möjliga förklaringar till varför konsumenten mottagit direktreklam från företaget efter att denna kontaktat företaget om att införas i företagets interna spärregister. Det är möjligt att adressurvalet har gjorts innan Nordax bank erhöll konsumentens anmälan om att bli upptagen på det interna spärregistret. Alternativt har konsumenten anmält sig utan sitt personnummer var av Nordax bank inte kan säkerställa en exakt matchning av spärregistret mot den aktuella adressfilen.

NIX-nämndens bedömning
Rätten till invändning och begränsning
Av artikel 21 i EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) framgår att om individen invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål är företaget (i detta fall Nordax bank) skyldigt att upphöra med sådan behandling. En fortsatt behandling skulle även strida mot art 5 och 6 i GDPR om inte företaget kan visa en annan laglig grund för behandlingen i fråga.

Adresserad direktreklam till konsumenter i företagets interna spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denna tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till ett internt spärregistret för marknadsföring hos ett företag anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren kontaktat företaget för att bli registrerad i Nordax banks interna spärregistret. Anmälaren har härigenom, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring från företaget. Anmälaren ska enligt nämnden också anses ha nyttjat sin rätt enligt art 21 i GDPR.

Av underlaget framgår att Nordax bank trots detta har skickat adresserad direktmarknadsföring till anmälaren (fortsatt behandla dennes personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål). Att detta skett menar Nordax bank kan bero på att företaget mottagit konsumentens spärr för nära inpå utskicket, alternativt att konsumenten endast registrerat sig med namn och adress.

NIX-nämnden gör följande överväganden.

Att företaget hänvisat till att deras interna spärregister inte kan kontrolleras mot en inköpt adressfil beroende av att registrering eventuellt skett utan personnummer anser NIX-nämnden i nu aktuellt fall inte är en giltig ursäkt för att kontakta konsumenter som tydligt motsatt sig direktreklam. Exempelvis bör kombinationen av namn och postadress vara tillräcklig i fall som rör adresserad direktreklam.

Ett generellt krav på personnummer för att undvika behandling för direktreklamsändamål är, enligt nämnden, oförenlig med GDPR och kravet på uppgiftsminimering.

NIX-nämnden kan dock, utifrån underlaget, inte utesluta att konsumenten kontaktat företaget för nära inpå det anmälda reklamutskicket. Anmälan lämnas av den anledningen utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.