Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Triofinans

Uttalande 2023-10-27

Dnr 23-183, 23-235, 23-281, 23-282, 23-345, 23-346, 23-347, 23-348 samt 23-349

Anmälare:

Nio konsumenter

Motpart:

Triofinans

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på samtycke vid e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälningar lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit obeställd reklam via sms trots att de inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren i dnr 23–235 har även uppgett att hon mottagit obeställd reklam via e-post trots att hon inte har samtycket till det.

Företagets uppgifter
Triofinans har uppgett att anmälarna samtyckt till marknadsföring i samband med en tävling via en samarbetspartner. Triofinans har vidare uppgett att användarna alltid kan säga upp prenumerationerna antingen manuellt via medföljande länk på kampanjerna eller via deras kundtjänst. Triofinans har uppgett att anmälaren i dnr 23-348 deltagit i tävlingen under ett annat namn än vad som uppgivits i anmälan, men telefonnummer i anmälan och som uppgavs i tävlingen är densamma. Triofinans har bifogat underlag som visar anmälarnas uppgifter, när samtycket samlades in, tävlingsformuläret samt villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i ärendet ostridigt att Triofinans har kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Triofinans har emellertid anfört att anmälarna samtyckt till detta i samband med att de deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall finns på hemsidan, innan konsumenten tas till tävlingsformuläret, en informationstext om att konsumenten kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte av tävlingsarrangörernas samarbetspartners om konsumenten samtycker till detta genom att trycka på en knapp som tar denne vidare till tävlingsformuläret. Av texten framgår att konsumenten även kan välja att återkalla eller ändra sitt samtycke genom att trycka på en annan knapp i informationstexten. Genom att trycka på denna knapp ges konsumenten möjlighet att medge till kontakt i vissa kanaler, men konsumenten kan även välja att helt neka till kontakt i marknadsföringssyfte. I informationstexten ges även en länk till en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden ser följande otydligheter med hur konsumenten informeras om samtycket i tävlingsformuläret. I informationstexten står att konsumenten ger sitt samtycke till att de i länken angivna företagen kontaktar konsumenten i reklamsyfte via e-post, telefon, sms eller e-post. Följer konsumenten länken till listan med samarbetspartner finns två rubriker. En rubrik med ”kontakt via e-post och/eller brev” och en rubrik med ”kontakt via telefon och/eller brev”. I en informationstext under förstnämnda rubriken står däremot ”för att inte bli kontaktad via e-post eller telefon/SMS av något av företagen nedan välj ”Avanmäl”. Under den förstnämnda rubriken står Triofinans. Bläddrar konsumenten ner till Triofinans står det att de använder e-post som kontaktmetod.

Genom den initiala informationstexten på hemsidan görs tydligt att konsumenten samtycker till att bli kontaktad av Triofinans genom samtliga kommunikationsmetoder. Att det anges att Triofinans endast använder e-post som kontaktmetod innebär, mot bakgrund av övrig information i formuläret, en otydlighet för konsumenten avseende vilka kanaler konsumenten faktiskt samtycker till att bli kontaktad via. NIX-nämndens sammantagna bedömning är att informationen bör förbättras men att det, denna gång, inte föreligger skäl att fälla företaget.

Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Triofinans har anfört att anmälaren i dnr 23-235 samtyckt till e-postreklam i samband med en tävling via en samarbetspartner. Avseende reklam via e-post bedömer NIX-nämnden att samtycket otvetydigt uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I informationstexten informeras konsumenten om att han kan komma att kontaktas i samtliga kommunikationskanaler. Vid Triofinans ruta står särskilt att deras kontaktmetod är e-post. Anmälan lämnas i detta avseende utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.