Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hi3G Access AB

Uttalande 2023-09-28

Dnr 23-204

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hi3G Access AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Hi3G Access AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Hi3G Access AB (Tre) har uppgett att det avsändande telefonnumret tillhör deras återförsäljare. Tre har uppdragit åt återförsäljaren att marknadsföra och sälja Tres abonemmang gentemot konsumenter. Tre har vidare uppgett att i de avtal som finns mellan Tre och återförsäljaren föreskrivs att återförsäljaren ska utföra alla uppdrag i enlighet med tillämplig lag, branschstandard och praxis. Därutöver ska telemarketingbranschens etiska regler samt uppförandekoder som tagits fram av bransch- och intresseorganisationen Kontakta följas. Återförsäljarna har således i förhållande till Tre förbundit sig att enbart kontakta konsumenter vars innehavare godkänt att det aktuella mobiltelefonnumret får användas för marknadsföringsändamål. De ringlistor återförsäljaren använder sig av kontrolleras kontinuerligt mot NIX-registret och efter en kontroll mot registret kan det konstateras att det uppringda numret inte finns med i registret. Inte heller har Tre eller återförsäljaren fått någon indikation på att det enskilda firman har motsatt sig direktmarknadsföring på något annat sätt.

Tre har uppgett att det mot ovanstående bakgrund från anses klarlagt att Tre har agerat helt i enlighet med marknadsföringslagen och även i övrigt i förenlighet med god sed avseende direktmarknadsföring till konsumenter. Med beaktande av vad som emellertid har framkommit i ärendet har Tre tagit bort den enskilda firmans telefonnummer ur Tres ringlistor. Telefonnumret kommer därmed inte att bli uppringt igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I förevarande ärende är det ostridigt att Tre kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Tre har emellertid uppgett att anmälarens telefonnummer inte finns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämnden har genom kontroll mot NIX-Telefon kunnat fastslå att anmälarens telefonnummer funnits i NIX-Telefon sedan juni 2019 utan uppehåll. När incidenten inträffade var anmälarens telefonnummer alltså spärrat i NIX-Telefon.

Tre har i sin redogörelse antytt att anmälaren har en enskild firma. Reglerna för NIX-Telefon gäller för konsumenter och är således inte tillämpliga på enskilda näringsidkare även om denne kontaktats på ett privat telefonnummer, under förutsättning att marknadsföringen riktats mot personen i egenskap av näringsidkare.

Tre har även uppgett att de uppdragit åt återförsäljaren som kontaktade anmälaren att marknadsföra Tre gentemot konsumenter. Anmälaren har således inte kontaktats i egenskap av näringsidkare. Det är således klarlagt att Tre kontaktat en konsument vars telefonnummer finns i spärregistret NIX-Telefon och att de därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.