Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta AB

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-264

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zmarta AB 29 juni 2023 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Zmarta AB har uppgett att de har utrett varför anmälaren blivit uppringd av Zmarta trots att han är registrerad i spärregistret NIX-Telefon. Bakgrunden till kontakten är den kundrelation som uppstod mellan Zmarta och Victor 21 juli 2022 då anmälaren gjorde en lånejämförelse via Zmarta. I samband med lånejämförelsen godkände anmälaren Zmartas användarvillkor för förmedlingstjänsten samt deras dataskyddspolicy. Av Zmartas dataskyddspolicy framgår att kundens kontaktuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring av Zmartas liknande tjänster samt hur kunden kan gå tillväga för att motsätta sig sådan marknadsföring. Enligt Zmartas loggar kontaktades anmälaren vid fem tillfällen under juni och juli 2023 (inkl tre samtalsförsök där Zmarta inte fick något svar) och vid det senaste samtalet 4 juli 2023 motsatte sig anmälaren vidare kontakt. Zmarta har vidare uppgett att de inte har någon avsikt att kontakta kunder som inte önskar direktmarknadsföring och de har rutiner som medför att möjligheten till direktmarknadsföring till kunder, som motsatt sig sådan, spärras. Anmälarens telefonnummer har sedan deras senaste kontakt spärrats från framtida kontakt och anmälaren kommer inte motta någon mer direktmarknadsföring från Zmarta utan att detta föregåtts av en aktiv åtgärd från anmälaren. Sammanfattningsvis har Zmarta anfört att de hade en pågående kundrelation med anmälaren vid tidpunkten då han blev kontaktad och utöver NIX-nämndens begäran om yttrande har Zmarta inte heller funnit någon kommunikation som påvisar att anmälaren motsatt sig marknadsföring på annat sätt. Med hänvisning till ovan anförda bestrider Zmarta att de brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att anmälaren kontaktats av Zmarta trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Zmarta har emellertid anfört att undantaget om en etablerad kundrelation mellan konsumenten och marknadsföraren förelegat vid samtalstillfället eftersom anmälaren 21 juli 2022 gjorde en lånejämförelse via Zmarta. Frågan i ärendet är således huruvida en konsument ska anses ingått ett avtal med Zmarta när denne använt lånejämförelsetjänsten.

Zmarta är en prisjämförelsetjänst som erbjuder jämförelser av bl.a. lån. Zmarta presenterar sedan låneerbjudanden från olika långivare. Lånejämförelsetjänsten är kostnadsfri och enligt hemsidan binder sig inte konsumenten till något förrän denne signerat ett avtal med någon av de som Zmarta förmedlar lån till. När konsumenten använder sig av lånejämförelsetjänsten har Zambla emellertid utfört en prestation i form av en tjänst som tillhandahålls konsumenten (lånejämförelsen) och i och med detta uppstår en avtalsrelation mellan denne och Zmarta. Huruvida konsumenten i ett senare skede faktiskt ingår ett låneavtal med någon av långivarna är i detta avseende utan betydelse. När Zmarta kontaktade anmälaren förelåg således ett etablerat kundförhållande mellan denne och Zmarta. Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att Zmarta kontaktat anmälaren efter att denne i ett samtal med Zmarta motsatte sig kontakt. Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies