Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zensum AB

Uttalande 2023-10-27

Dnr 23-272

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zensum AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han vid upprepade tillfällen och senast 26 juli 2023 har blivit uppringd av Zensum AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Zensum AB (företaget) bestrider att de brutit mot 21 § marknadsföringslagen enligt följande. De har tydliga rutiner för hur samtal får ske och till vilka nummer. Att följa gällande regler för marknadsföring är mycket viktiga för företagets möjligheter att bedriva sin verksamhet och om oegentligheter dyker upp som tyder på felaktigt agerande så tas detta på största allvar.

Företaget har uppgett att de köper in nummerlistor från Bisnode AB. Innan nummerlistorna lämnas ut till dem så måste de kontrolleras mot NIX-registret. På detta sätt säkerställer Zensum att inga konsumenter som motsatt sig marknadsföring genom anslutning till NIX-registret kontaktas. Vidare har Zensum en intern spärrlista för kunder som uppger i samtal att de motsätter sig marknadsföring från dem.

Zensum har uppgett att de med anledning av anmälan sökt i det interna systemet för att se hur det kan komma sig att en konsument på NIX-registret har blivit kontaktad. Under utredningen har inget kontaktförsök hittats på det angivna numret. Företaget har inte möjlighet att söka på namn i systemet men kan, beroende på namnets unikitet, använda offentliga sidor som visar alternativa tillhörande nummer som i sin tur kan kontrolleras i systemen. Företaget vill understryka att dessa offentliga nummer enbart får användas för att utreda ärenden som detta och alltså inte får brukas i verksamheten. Zensum har uppgett att de 21 juli 2023 kontaktat en konsument med samma namn på ett annat telefonnummer. Eftersom a) företaget inte har ringt på numret som uppgavs i anmälan, b) anmälarens namn är relativt ovanligt och företaget till synes enbart har kontaktat en konsument med detta namn och c) eftersom kontakttillfället är relativt nära i tiden till det datum som anmälaren angett, gör företaget antagandet att det handlar om samma person.

Zensum har uppgett att de i sitt interna system kan se att konsumenten blivit kontaktad på detta alternativa telefonnummer, som inte uppgavs i anmälan, vid ett fåtal tillfällen sedan januari 2022 men att företaget aldrig fått kontakt med kunden. Det har alltså inte framkommit på annat sätt att konsumenten skulle ha motsatt sig marknadsföring. Zensum har uppgett att de förvisso inte kan vara helt säkra på att båda nummer går till samma person eller till två personer som delar samma namn, utan lämnar detta åt NIX-nämnden att utreda. Under antagandet att anmälaren står på båda dessa nummer anser Zensum att de inte har brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Detta eftersom numret som anmälaren uppgett i sin anmälan förvisso är NIX-registrerat, men det är inte samma nummer som Zensum sökt anmälaren på. Det enda nummer som Zensum har på historiska listor och som går till en konsument med samma namn som anmälaren är det alternativa telefonnumret. Vid kontakt med NIX-nämnden 14 september 2023 har det framkommit att numret som Zensum ringt inte är registrerat hos NIX.

Zensum har vidare uppgett att de av erfarenhet vet att konsumenter ibland väljer att koppla flera nummer till sin mobiltelefon och därav kan missförstå vilka nummer som faktiskt ringts upp. Att så är fallet även här kan de dock enbart spekulera om. Zensum kan dock bekräfta att konsumenten aldrig kontaktats genom det i anmälan angivna telefonnumret. Zensum har uppgett att eftersom kunden aldrig tidigare på något sätt motsatt sig marknadsföring från Zensum och eftersom numret som ringts inte fanns i NIX-registret så anser Zensum att de har agerat korrekt och inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Zensum har under utredningen av detta ärende inte kunnat identifiera någon brist i de rutiner som tillämpas med har hittat en potentiell förklaring till missförstånd som inte är alltför ovanligt. Zensum har uppgett att de med detta yttrande gjort uppenbart att NIX-nämndens preliminära bedömning är felaktig och att Zensum har handlat korrekt.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Zensum AB har uppgett att de kontaktat en person med samma namn som anmälaren, men på ett annat telefonnummer än det som uppgavs i anmälan. NIX-nämnden kan efter kontakt med anmälaren bekräfta att telefonnumret som Zensum kontaktat tillhör anmälaren. Detta telefonnummer kan efter kontroll mot spärregistret NIX-Telefon av nämnden konstateras inte är spärrat för kontakt i marknadsföringssyfte. NIX-nämnden kan mot bakgrund av detta fastställa att Zensum AB inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.