Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

FB Säkerhetstjänster AB

Uttalande 2023-11-29

Dnr 23-273 samt 23-302

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

FB Säkerhetstjänster AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av FB Säkerhetstjänster AB trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren i dnr 23-302 har uppgett att uppringaren sökte en person med ett annat förnamn än anmälaren och att han därefter fick ett sms om att denna personen fortfarande var med i tävlingen.

Företagets uppgifter
FB Säkerhetstjänster AB har uppgett att anmälarna har deltagit i en tävling (opt-in) via två olika samarbetspartners. Till stöd för detta har FB Säkerhetstjänster AB bifogat underlag som visar anmälarnas uppgifter, när samtycket samlades in samt tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen. I dnr 23–302 har FB Säkerhetstjänster AB lämnat uppgifter om en tävlingsdeltagare med det förnamn som anmälaren uppgett att uppringaren sökt och med samma efternamn som anmälaren. FB Säkerhetstjänster AB har uppgett att personen deltagit i tävlingen och antingen angivit anmälarens telefonnummer eller att numret står på anmälaren men att personen som deltagit i tävlingen använder telefonnumret.

Anmälares kompletterande uppgifter
Anmälaren i dnr 23-302 har uppgett att det namn som FB Säkerhetstjänster AB uppgett att tävlingsdeltagaren har överensstämmer med anmälarens frus namn. Anmälaren har uppgett att de har helt separata mobilnummer samt att anmälaren inte heller har någon vetskap om att hans fru använder hans mobilnummer. Anmälaren har även invänt med att den e-postadress som FB Säkerhetstjänster AB uppgett användes vid tävlingsdeltagandet inte använts av hans fru på över ett år.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att FB Säkerhetstjänster AB kontaktat anmälarna via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarnas telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. FB Säkerhetstjänster AB har emellertid anfört att anmälarna gett sitt samtycke till detta i samband med deltagande i en tävling med FB Säkerhetstjänster AB:s samarbetspartner.

FB Säkerhetstjänster AB har i dnr 23-302 uppgett att en person med samma efternamn som anmälaren har deltagit i tävlingen och i samband med detta uppgett sin e-postadress och anmälarens telefonnummer. Anmälaren har uppgett att hans fru bär detta namn, att hans fru har denna e-postadress och att telefonnumret som uppgivits i samband med tävlingen är anmälarens. Underlaget får sammantaget, mot anmälarens bestridande, anses ge stöd för att anmälarens fru uppgett anmälarens telefonnummer i samband med deltagandet i tävlingen.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall finns på hemsidan, innan konsumenten tas till tävlingsformuläret, en informationstext om att konsumenten kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte av tävlingsarrangörernas samarbetspartners, om konsumenten samtycker till detta genom att trycka på en knapp som tar denne vidare till tävlingsformuläret. Av texten framgår att konsumenten även kan välja att inte samtycka till sådan marknadsföring, genom att trycka på en annan knapp i informationstexten. Genom att trycka på denna knapp ges konsumenten möjlighet att medge till kontakt i vissa kanaler, men konsumenten kan även välja att helt neka till kontakt i marknadsföringssyfte. Trycker sig konsumenten vidare kan konsumenten se en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta mot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga. Sammantaget uppfyller alltså samtycket de krav som ställs på ett sådant och undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är därmed tillämpligt. FB Säkerhetstjänster AB:s agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendena ämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies