Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2023-11-13

Dnr 22-285

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon & vad företagets egna varor och tjänster innebär

NIX-nämndens beslut:

Televisera har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne har blivit uppringd av Televisera trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Televisera har då erbjudit konsumenten ett annat abonnemang hos en operatör som anmälaren inte har ett kundförhållande till.

Företagets uppgifter
Televisera har uppgett att företaget har ring anmälaren i syfte att prata om deras nuvarande abonnemang hos Tre vars företag Televisera är återförsäljare för. Televisera har på operatörens vägnar därför ringt till anmälaren. Televisera ringde till anmälaren i syfte att förlänga kundens nuvarande avtal med operatören. Televisera har även uppgett att om konsumenterna väljer att öppna upp för andra operatörer hjälper Televisera kunden att jämföra andra operatörer vilka de också är återförsäljare för.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att Televisera har ring konsumenten på vägnar åt en operatör som konsumenten har ett avtalsförhållande med. Ett sådant samtal faller in under undantaget för ett etablerat kundförhållande eftersom syftet var att förlänga det nuvarande avtalet och där av avser samtalet ”erbjudande om samma typ av varor eller tjänster”.

Televisera har under samtalets gång även marknadsfört en annan operatörs tjänster vilket konsumenten inte har ett etablerat kundförhållande till. NIX-nämnden gör därvid följande överväganden.

Eftersom Televisera och konsumenten inte har ett eget etablerat kundförhållande med individen omfattas Televisera inte av undantaget. Televisera kan alltså inte på eget initiativ marknadsföra produkter från någon annan aktör än (i detta fall) Tre.

Som Televisera får förstås så skulle initiativet i detta fall ha kommit från mottagaren som alltså skulle ha samtyckt till detta. Mottagaren har emellertid motsatt sig uppgiften i fråga. Mot konsumentens bestridande är det inte visat att Televisera haft rätt att kontakta konsumenten i syfte att marknadsföra produkter även från andra aktörer än (i detta fall) Tre. 

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Televisera har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Avslutningsvis vill NIX-nämnden understryka att den nu påtalade agerandet riskerar att skada förtroendet för telefonförsäljning i stort och nämnden utgår från att det snarast upphör.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Uttalandet har avgivits av ledamöterna Magnus Sjögren, Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson och Caroline Rudbeck.

Mattias Grundström, Sekreterare


Telemarketing Fällda Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden 2022
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.