Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Beefinans och Sambla Group AB

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-285

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Beefinans och Sambla Group AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Beefinans och Sambla Group AB (Sambla) i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det samt att e-postreklamen innehållit en avregistreringslänk som inte fungerat eftersom hon efter avregistrering fortsatt motta e-post från Beefinans.

Företagets uppgifter
Sambla har för Beefinans räkning bemött anmälarens uppgifter. Beefinans och Sambla Group AB är samarbetspartners.

Sambla understryker att de givetvis ser allvarligt på anmälan. Vidare har Sambla uppgett att det stämmer att Sambla genom Beefinans skickat e-postreklam till anmälaren. Sambla har undersökt situationen med Beefinans som har uppgett att anmälaren vid deltagande i en tävling kryssade för en ruta där det framgick att anmälaren lämnade sitt samtycke till att Beefinans och andra aktörer kontaktar anmälaren via elektronisk marknadsföring. Sambla gör därför bedömningen att marknadsföringen skett i enlighet med gällande lagar och regler.

Sambla har vidare uppgett att Beefinans e-postreklam alltid ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Beefinans har uppgett att länken med avregistrering ska ha varit fungerande i det aktuella tillfället. Beefinans tog dock bort den aktuella e-postadressen direkt från sina marknadsföringskanaler få fort de och Sambla fick kännedom om anmälan och beklagar om anmälaren har fått oönskad reklam. Sambla har bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in, tävlingsformuläret och villkoren för tävlingen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Beefinans och Sambla har skickat e-postreklam till anmälaren. Beefinans och Sambla har emellertid anfört att anmälaren samtyckt i samband med att denne deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att ”följande företag” får kontakta denne via telefon, e-post, SMS och postala utskick samt att konsumenten genom att registrera sig samtycker till villkoren och sekretesspolicyn. I texten ges en länk till villkor och information om dataskydd. Genom att följa länken nås konsumenten av information om personuppgiftsbehandlingen samt en lista i vilken samtliga företag som kan komma att kontakta konsumenten står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det är möjligt att lämna rutan för samtycke icke-markerad och på så vis inte ge samtycke till behandling för någon part.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om samtycke till reklam och länken till villkor och information är tydligt utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Det är även möjligt för konsumenten att, genom att lämna rutan för samtycke tom, delta i lotteriet utan att lämna samtycke till behandling av personuppgifter för reklamändamål. Det samtycke som krävs för kontakt har således förelegat vid tillfället för utskicket. Beefinans och Samblas agerande står således inte i strid med 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Enligt anmälaren har e-postreklamen innehållit en avregistreringslänk som inte fungerat eftersom anmälaren efter att ha avregistrerat sig fortsatt motta e-postreklam. Beefinans och Sambla har bestridit anmälarens uppgifter. I förevarande fall står ord mot ord och NIX-nämnden kan inte med säkerhet säga att Beefinans och Sambla agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas även i denna del utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 E-post Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies