Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Kivra Sverige AB

Uttalande 2023-10-18

Dnr 23-325

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Kivra Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i e-postreklam

NIX-nämndens beslut:

Kivra Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Kivra Sverige AB i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har även uppgett att han 2019-02-08 försökt avregistrera sig från reklamutskick från företaget.

Företagets uppgifter
Kivra Sverige AB (Kivra) har uppgett att det anmälda e-postutskicket skickats ut till konsumenter som använder Kivras tjänst. Kivra har mottagit anmälarens e-post i samband med att han registrerat sig hos Kivra. Företaget uppger även att de anser att det är tillräckligt att användarna erbjuds en möjlighet att avregistrera sig från marknadsföringen i efterhand för att uppfylla marknadsföringslagens krav.

Kivra har vidare uppgett att de ser allvarligt på att en konsument mottagit e-post när denna inte önskar kommunikation. Företaget för ett internt register för de konsumenter som tackat nej till reklam och anmälarens e-post förekommer inte i detta register. Hur anmälaren försökt avregistrerat sig framgår inte av anmälan och Kivra kan därav inte utreda saken vidare. De rekommenderar anmälaren att höra av sig till företagets kundtjänst alternativt följa länken i det aktuella e-postmeddelandet. 

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit e-postutskick från Kivra innehållande reklam om företagets tjänster. Det är i ärendet ostridigt att Kivra skickat e-postreklam till en konsument. Kivra bestrider däremot konsumentens anmälan att de skickat e-post till en konsument som inte samtyckt till reklamen. Kivra uppger att de i samband med en registrering för deras tjänst, inhämtar konsumenters e-post. I samband med registreringen hänvisas således konsumenter till Kivras allmänna villkor som konsumenter som vill använda tjänsten måste samtycka till. I Kivras allmänna villkor framgår i punkt 2.6 att konsumenter kan komma att motta marknadsföring via e-post från företaget samt att konsumenter kan motsätta sig detta genom en bifogad länk i e-postreklamen. NIX-nämnden har i tidigare ärenden (se exempelvis dnr 22-347) klargjort att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras samt att det avgörande för bedömningen är om den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande eller inte. I föregående fall har konsumenten i samband vid registrering av Kivras tjänst inte erbjudits att invända mot e-postreklam. NIX-nämnden finner att Kivra inte visat att undantagsregeln om s.k soft opt-in i 19 § kan tillämpas.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Kivra Sverige AB agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

NIX-nämnden gör mot bakgrund av Kivras redogjorda uppgifter till nämnden bedömningen att en konsument som mottar e-postreklam från Kivra ges möjlighet att avregistrera sig från framtida reklamutskick genom en tillhörande bifogad länk. Företaget uppfyller då således marknadsföringslagens krav på en tillfredställande avregistreringsfunktion. Varför anmälarens avregistrering inte registrerats från 2019-02-08 framgår inte av vare sig Kivras eller konsumentens uppgifter.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.