Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure

Uttalande 2023-10-25

Dnr 23-332 samt 23-333

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Verisure

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Verisure trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren dnr 23-332 har vidare uppgett att han inte svarat när företaget ringt men att det förekommit ett tiotal samtal från Verisure.

Företagets uppgifter
Verisure har uppgett att konsumenten i ärende dnr 23-332 inte förekommit i företagets databas. En möjlig orsak till det är att telefonnumret kan ha tagits bort på konsumentens begäran innan klagomålet anmäldes och skickades till Verisure.

Gällande dnr 23-333 har Verisure uppgett att konsumenten är medlem i Villaägarna vilket företaget har ett allianssamarbete med. Syftet med samarbetet är att erbjuda Villaägarnas medlemmar en säkrare hemmiljö via Verisures tjänster. Villaägarnas medlemmar kan därför via Villaägarnas hemsida ta sig vidare till Verisures hemsida där information om erbjudandet framgår. Om en medlem i Villaägarna är intresserad av att ta del av erbjudandet kan medlemmen fylla i sina kontaktuppgifter samt godkänna att Verisure kontaktar dem i marknadsförings- och försäljningssyfte. Verisure gör antagandet att den klagande vid något tillfälle fyllt i sitt telefonnummer för att ta del av detta erbjudande.

Verisure har vidare uppgett att de tagit bort konsumenternas telefonnummer från bokningsavdelningens databas samt spärrat telefonnumren för framtida telefonsamtal från företaget.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget till NIX-nämnden framgår att två konsumenter kontaktats i marknadsföringssyfte trots att båda konsumenterna förekommer i spärregistret NIX-Telefon. Verisure varken bestrider eller bekräftar den anmälda situationen i dnr 23-332. Konsumenten har framfört att denna mottagit ett flertal samtal men att denna inte besvarat dessa. Om det är Verisure bakom samtalen eller inte är i den enskilda fallet svårt att avgöra. NIX-nämnden lämnar därav ärendet utan vidare åtgärd.

Gällande ärende dnr 23-333 har en konsumenten uppgett att denna blivit uppringd av Verisure i marknadsföringssyfte. Verisure har inte bestridit att de kontaktat konsumenten utan förklarat det inträffade genom att Verisure vid tidpunkten troligen innehaft ett erforderligt samtycke vid tidpunkten för samtalen. NIX-nämnden har inte mottagit ett registerutdrag och kan inte med säkerhet säga att konsumenten fyllt i sina kontaktuppgifter samt samtyckt till marknadsföringen på förhand. Förelåg ett erforderligt samtycke vid tidpunkten för samtalen har NIX-nämnden noterat att reglerna för NIX-Telefons undantag skulle varit applicerbara. NIX-nämnden har tidigare mottagit anmälningar kring liknande situationer, det har då förekommit uppgifter som styrkt att konsumenterna fyllt i sina kontaktuppgifter för att bli kontaktade i marknadsföringssyfte.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av ovanstående att det i de enskilda fallen inte går att avgöra om Verisure har brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendena avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.