Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ATG

Uttalande 2023-12-15

Dnr 23-359

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ATG

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam.
Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

ATG har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han den 6 april 2023 återkallade sitt samtyckte till reklamen. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion. Mellan den 6 april till 4 oktober har anmälaren uppgett att han mottagit 15 reklamsms från ATG.

Företagets uppgifter
ATG har uppgett att företaget har dokumenterat att anmälaren den 6 april 2023 kontaktat företaget för att avregistrera sig från mottagande av reklam. ATG:s kundservice öppnade då ett ärende i ATG:s ärendehanteringssystem där det har dokumenterats att anmälaren ville avregistrera sig. I ärendet saknas dock en bekräftelse på att avregistreringen genomförts, inte heller har systemloggarna ändrats eller kunden mottagit en bekräftelse på att avregistreringen gått igenom. ATG konstaterar i detta hänseende att den interna uppföljningen av avregistrering inte har följts. ATG medger således att det förekommit brister i deras interna system.

ATG har vidare uppgett att konsumenten den 4 oktober 2023, efter nya kontaktförsök från kunden, avregistrerats från företagets utskick. I samband med detta mottog konsumenten en bekräftelse på avregistreringen.

ATG bestrider däremot konsumentens anmälan om att marknadsföringen saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion. ATG har vidare uppgett att företaget dagligen kontrollerar funktionaliteten för avregistrering och inte noterat fel för utskicken under den anmälda perioden.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam
Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

I ärendet är det ostridigt att konsumenten mottagit sms-reklam från ATG trots att denna den 6 april 2023 tydligt motsatt sig sådan reklam. Både ATG:s och konsumentens uppgifter till nämnden tyder på att anmälarens avregistrering inte fullgjorts först den 4 oktober 2023, vilket uppstod på grund av fel från ATG:s ärendehantering. NIX-nämnden gör bedömningen att ATG skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom anmälaren inte samtyckt till det.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion
Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

I ärendet framgår av konsumenten att dennes avregistrering inte fullgjorts när han följt den avregistreringsfunktion som sms-reklamen bifogat. ATG har till NIX-nämnden uppgett att de dagligen kontrollerar sina utskick och så även avregistreringsfunktionen. ATG har via bifogade uppgifter styrkt att avregistreringsfunktionen fungerat vid tidpunkten för sms-utskicken. Ärendet lämnas i denna del utan bifall.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies