Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Miljonlotteriet

Uttalande 2023-11-17

Dnr 23-370

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Miljonlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Miljonlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Miljonlotteriet har uttryckt motsättning mot påståendena om att deras handlingar skulle varit i strid med marknadsföringslagen. De anser att deras handlingar varit helt i enlighet med de vedertagna undantag som gäller för direktkontakt med konsumenter registrerade i NIX-registret. Denna ståndpunkt bygger på det uttryckliga samtycke vi erhållit för att kontakta anmälaren, vilket ger dem en legitim grund för deras kommunikation. Miljonlotteriet har uppgett att den aktuella anmälaren deltog i en tävling de anordnat via Facebook och skickade in sitt svar 4 september 2023 klockan 12:12. I samband med tävlingen gav anmälaren sitt medgivande till kontakt genom att aktivt klicka i rutan. Miljonlotteriet vill vidare påpeka att i deras förfarande, när en konsument uttrycker att de inte är intresserade under ett samtal, sätter deras säljare en specifik logg, exempelvis ”inte intresserad”. Detta registreras i deras system och som ett resultat av detta loggas konsumenten för att inte bli kontaktad ytterligare. Detta system säkerställer att de omedelbart respekterar och agerar på konsumentens önskemål. I fallet med den aktuella anmälaren har denna process följts, och konsumenten har tagits bort från framtida kampanjer baserat på dennes uttryckliga begäran att inte bli kontaktad. Miljonlotteriet har bifogat underlag som visar tävlingsvillkoren.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att Miljonlotteriet kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält i spärregistret NIX-Telefon. Miljonlotteriet har emellertid framfört att anmälaren samtyckt till kontakt via telefon genom en tävling på deras Facebook sida.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att deltagaren genom att kryssa i rutan godkänner att Miljonlotteriet kan kontakta denne med information om tävlingen och marknadsföring via e-post och telefon. Det framgår vidare av texten att samtycket när som helst kan återkallas.  NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. Det är frivilligt på så sätt att rutan för samtycke som utgångspunkt inte är ifylld samt att deltagaren när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. I samtyckestexten framgår tydligt att anmälaren godkänner att bli kontaktad av Miljonlotteriet via bl.a. telefon. Sammantaget uppfyller alltså samtycket de krav som ställs på ett sådant och undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är därmed tillämpligt. Miljonlotteriet har inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.