Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Riksskydd

Uttalande 20233-11-20

Dnr 23-371 samt 23-372

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Riksskydd

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringd av Riksskydd trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Riksskydd har uppgett i dnr 23–371 att det i deras system inte finns någon information om att de varit i kontakt med denna person. Riksskydd har uppgett i dnr 23–372 att personen godkänt medgivande för uppringning i samband med en tävling på internet. Riksskydd har bifogat underlag som visar anmälarens uppgifter, när samtycket samlades in, tävlingsformuläret samt tävlingsvillkoren.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Dnr 23–371
Riksskydd har bestridit att de kontaktat anmälaren eftersom de i sina system inte kan hitta information som visar det. Därmed står ord mot ord och nämnden kan inte med säkerhet säga att en överträdelse skett. Ärendet lämnas i denna del utan åtgärd.

Dnr 23-372
Det är i ärendet ostridigt att Riksskydd har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Riksskydd har emellertid anfört att anmälaren samtyckt i samband med att denne deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I tävlingsformuläret i förevarande fall finns en som utgångspunkt icke-markerad ruta för samtycke. Av texten bredvid rutan framgår att konsumenten genom att kryssa i rutan samtycker till att ”följande företag” får kontakta denne via telefon, e-post, SMS och postala utskick samt att konsumenten genom att registrera sig samtycker till villkoren och sekretesspolicyn. I texten ges en länk till villkor och information om dataskydd. Genom att följa länken nås konsumenten av information om personuppgiftsbehandlingen samt en lista i vilken samtliga företag som kan komma att kontakta konsumenten står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar att ta emot marknadsföring från. Det är möjligt att lämna rutan för samtycke icke-markerad och på så vis inte ge samtycke till behandling för någon part.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om samtycke till reklam och länken till villkor och information är tydligt utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Det är även möjligt för konsumenten att, genom att lämna rutan för samtycke tom, delta i lotteriet utan att lämna samtycke till behandling av personuppgifter för reklamändamål. Undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är i förevarande fall tillämpligt. Riksskydds agerande står således inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.