Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Folkspel

Uttalande 2023-11-23

Dnr 23-379

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Folkspel

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att denne mottagit adresserad direktmarknadsföring från Folkspel trots att anmälaren är införd i spärregistret NIX adresserat. Anmälaren har vidare uppgett att han tidigare köpt Bingolotter från Folkspel tidigare och således är kund hos Folkspel, men att han vid ett flertal tillfällen ring till Folkspel och meddelat att han inte vill ha reklam.

Företagets uppgifter
Folkspel har uppgett att de granskat det aktuella ärendet och kan inledningsvis konstatera att individen är kund till Folkspel, då individen har deltagit i BingoLotto med en digital lott, senast 9 juli 2023. Folkspel har således haft rätt att kontakta individen i marknadsföringssyfte, enligt 19 § 2 st. marknadsföringslagen. De kan också se att individen spärrat sig mot bland annat marknadsföring via telefon, e-post samt sms, däremot inte postala brev. Folkspel har vidare uppgett att de registrerar samtliga telefonsamtal och övriga ärenden i ärendesystemet CRM där de kan se att individen har haft två ärenden genom åren. Inget av dem avser opt-out. För att kontrollera så att ärendet av någon anledning inte har blivit registrerat så har Folkspel uppgett att de även kontrollerade Folkspels telefonloggar. Det enda samtal som har registrerats på det uppgivna telefonnumret är från den 19 maj 2023. Det var Kristi Himmelsfärd och den dagen hade Folkspel stängt. Folkspel konstaterar därmed att individen inte har inkommit med önskemål om att bli spärrad från marknadsföring via postala brev och konstaterar vidare att anmälan i sin helhet saknar grund. Folkspel har uppgett att de nu har spärrat individen mot all marknadsföring. Till stöd för sina uppgifter har Folkspel bifogat underlag som visar individens information i ärendesystemet CRM, individens aktuella spärrar för marknadsföring datumet för yttrandet, individens deltagande i kampanjer, ärendehistorik i CRM samt individens telefonlogg hos Folkspel.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är mellan parterna ostridigt att anmälarens adress är införd i spärregistret NIX adresserat och att anmälaren är kund hos Folkspel. Anmälaren har emellertid anfört att oaktat det etablerade kundförhållandet parterna emellan, har denne motsatt sig marknadsföring via post från Folkspel genom att ha kontaktat Folkspel via telefon. Denna uppgift har Folkspel bestridit och har till stöd för detta framfört underlag som visar det interna systemet som registrerar samtalskontakter som förekommit mellan parterna. Av historiken framgår att anmälaren haft två ärenden hos Folkspel, varav ett varit fråga om en nyregistrering samt en uppsägning. Av underlaget som visar telefonloggarna framgår att anmälaren kontaktat Folkspel på Kristi Himmelsfärd, utan att ha fått svar.

NIX-nämnden bedömer att underlaget sammantaget ger stöd för att anmälaren inte motsatt sig marknadsföring via post från Folkspel. Av underlaget framgår förvisso inte om anmälaren i samband med t.ex. ett säljsamtal initierat av Folkspel invänt mot postala utskick, men denna omständighet prövas inte av nämnden eftersom anmälaren endast gjort gällande att han själv kontaktat Folkspel för att motsätta sig marknadsföring via post samt eftersom anmälaren är spärrad för marknadsföring via telefon. Anmälan lämnas mot bakgrund av ovan utan avseende.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies