Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

ViPo Säkerhetstjänster AB

Uttalande 2023-11-23

Dnr 23-412

Anmälare:

En konsument

Motpart:

ViPo Säkerhetstjänster AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av ViPo Säkerhetstjänster AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
ViPo Säkerhetstjänster AB har uppgett att de inte driver någon marknadsföring via telefon utan det är deras dotterbolag ViPo Försäljning AB och därför är anmälan ej korrekt och därför står inga nummer registrerade på ViPo Säkerhetstjänster AB som används för utgående samtal. Däremot har ViPo Försäljning AB fått anmälarens skriftliga godkännande att kontakta denne i marknadsföringssyfte via telefon. Det skriftliga godkännandet skedde genom en tävling att vinna en iPhone 15 via en samarbetspartner 14 oktober 2023 kl. 14:18:38. ViPo Säkerhetstjänster AB har uppgett att tävlingen är arrangerad av Naturvel PTE. LTD och ViPo Säkerhetstjänster AB har köpt en rätt att kontakta personen i marknadsföringssyfte från företaget eGENTIC GmbH. ViPo Säkerhetstjänster har uppgett att numret som anmälaren har är spärrat i deras interna system och inga fler samtal kommer att utgå.

NIX-nämndens bedömning
Korrekt motpart
ViPo Säkerhetstjänster AB har gjort en partsinvändning och framfört att det är deras dotterbolag som kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att företaget vars produkter marknadsförs (annonsören) i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en samarbetspartner, eller dotterbolag, som sker i syfte att marknadsföra annonsörens varor eller tjänster. I förevarande ärende föreligger inga omständigheter som föranleder ett frångående av huvudregeln. NIX-nämnden anser således att ViPo Säkerhetstjänster AB ansvarar för den nu påtalade marknadsföringen och är korrekt motpart.

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att ViPo Säkerhetstjänster AB har kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. ViPo Säkerhetstjänster AB har emellertid anfört att anmälarna samtyckt till detta i samband med att de deltagit i en tävling.

Kravet på samtyckets utformning vid tillämpningen av 19–21 §§ marknadsföringslagen har motsvarande innebörd som i GDPR. Det innebär bland annat att det ska vara frivilligt och informerat. Att samtycket ska vara informerat betyder att den som ger sitt samtycke ska ha full insikt i vad samtycket innebär och får för konsekvenser.

I förevarande fall tas konsumenten till en hemsida där denne får svara på ett antal frågor. Efter att dessa besvarats omdirigeras konsumenten till hemsidan där konsumenten kan delta i tävlingen. Innan konsumenten tas till tävlingsformuläret står en informationstext om att konsumenten kan komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte av tävlingsarrangörernas samarbetspartners, om konsumenten samtycker till detta genom att trycka på en knapp som tar denne vidare till tävlingsformuläret. Av texten framgår att konsumenten även kan välja att inte samtycka till sådan marknadsföring, genom att trycka på en annan knapp i informationstexten. Genom att trycka på denna knapp ges konsumenten möjlighet att medge till kontakt i vissa kanaler, men konsumenten kan även välja att helt neka till kontakt i marknadsföringssyfte. Trycker sig konsumenten vidare kan konsumenten se en lista i vilken samtliga företag står namngivna. Här ges konsumenten även en möjlighet att välja bort de företag denne inte önskar ta emot marknadsföring från. Det finns även möjlighet att med ett knapptryck avmarkera samtliga företag.

NIX-nämnden bedömer att samtycket i detta fall uppfyller de krav som ställs på ett sådant. I samtyckestexten på förstasidan av tävlingsdeltagandet framgår att det är fråga om flera företag och länken till dessa är utmärkt. Följs länken nås tävlingsdeltagaren av en lista över samtliga företag som kan komma att kontakta denne, tillsammans med en möjlighet att välja bort de företag deltagaren inte önskar ta emot marknadsföring från. Med hänsyn till att samtliga företag är markerade som utgångspunkt är det även av betydelse för bedömningen att det genom ett knapptryck är möjligt att avmarkera samtliga.

Mot bakgrund av ovanstående finner NIX-nämnden att undantaget om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är tillämpligt och ViPo Säkerhetstjänster AB:s agerande kan således inte anses vara i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies