Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Zmarta AB

Uttalande 2023-12-12

Dnr 23-413

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Zmarta AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Zmarta AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Zmarta AB har uppgett att bakgrunden till kontakten är att klagandens telefonnummer har funnits felaktigt registrerat som telefonnummer till en av Zmartas kunder. Det har fått till följd att Zmarta ringt klagandens telefonnummer vid två tillfällen. Den ena gången den 10 november 2023 då Zmartas anställde uppgav att hen söker kunden ”NN”, klaganden svarar och uppger att Zmarta kommit fel, varpå Zmartas anställde ber om ursäkt och lägger på. Ytterligare ett kontaktförsök gjordes den 16 november 2023 då Zmarta inte fick något svar. Troligen har Zmartas kund ”NN” felaktigt uppgett klagandens telefonnummer i sin låneansökan, vilket är förklaringen till varför klagandens telefonnummer funnits registrerat som kundens kontaktuppgift. Zmarta har uppgett att det hela alltså bygger på en felaktig registrering av klagandens telefonnummer. Eftersom Zmarta använder kontaktuppgifter som deras kunder anger i sina kontakter med bolaget kan sådana här felaktigheter uppstå. Zmarta har uppgett att de åtgärdade felet den 20 november 2023 genom att ta bort klagandens telefonnummer där det funnits registrerat och har även spärrat det för framtida kontakt. Zmarta ber om ursäkt för den olägenhet som det har orsakat klaganden. Med hänvisning till ovan anförda bestrider Zmarta att de har brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Zmarta AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att dennes telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Zmarta AB har emellertid anfört att anmälarens telefonnummer felaktigt uppgetts av en kund till Zmarta AB i samband med en låneansökan.

Zmarta AB lämnat en rimlig redogörelse för vad som skett. Incidenten har berott på en omständighet som legat utanför Zmarta AB:s kontroll. Zmarta AB har varit i god tro om att samtycke från telefonnumrets innehavare förelegat. Zmarta AB har vidare vidtagit åtgärder till följd av det inträffade. Zmarta AB har därmed visat att det föreligger omständigheter som gör att det finns skäl att inte hålla dem ansvarigt för den överträdelse av 21 § marknadsföringslagen som skett. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies